Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Poradenství » Vhodné k přečtení » Agresor x Oběť? (minitest pro rodiče)

Agresor x Oběť? (minitest pro rodiče)

Vložil(a): Eva Čechová

AGRESOR – OBĚŤ? (MINITEST PRO RODIČE)
Tyto dva póly jednoho problému se výrazně liší. Zkuste si udělat náš minitest. Nevyhýbejte se žádné odpovědi a buďte k sobě i k svému dítěti spravedliví. Neplatí, že obětí se stávají jen některé děti. Naopak, obětí se může stát každé dítě, normálně vyvinuté, klidné, přemýšlivé, snaživé, fyzicky přiměřeně vyspělé.
Stejně tak neomlouvejte a nepřehlížejte projevy, které mohou vést k tomu, že se z vašeho dítěte stane agresor. Uvedené znaky nechápejte tak, že se jejich nositel automaticky stane agresorem nebo obětí. Jsou však významným signálem, který při vhodných podmínkách a odpovídající situaci, může dostat vaše dítě do role agresora nebo oběti.  

 Agresor
a) dítě (ano – ne)

 • je zlomyslné
 • je impulsivní, nepřiměřeně podrážděné
 • často je náladové
 • bývá nevraživé, sprosté
 • časté jsou u něho projevy zuřivosti, vzteku
 • vyžaduje obdiv, chce být středem pozornosti
 • má velikášské tendence
 • doma i ve škole má časté kázeňské problémy
 • je závistivé
 • těžko se přizpůsobuje
 • nerado přijímá společenské normy
 • je hrubé, surové
 • má sklony bezdůvodně ničit věci
 • je u něj narušen vztah k autoritě
 • dává často najevo svou sílu, fyzickou i psychickou převahu
 • mezi dětmi se bezohledně prosazuje
 • rád zdůrazňuje své přednosti
 • touží být mocné
 • rádo ovládá druhé, často poroučí
 • rádo veřejně ponižuje druhé
 • je kruté ke zvířatům
 • je kruté k jiným dětem
 • často vyvolává rvačky
 • má sklony okrádat mladší a slabší
 • vyhledává činnosti spojené s rizikem
 • zapojuje se do skupin, kde vládne násilí a jsou častější sklony k trestné činnosti
 • dělá rádo věci, které druhým vadí
 • rádo vyhledává v televizi a filmu násilí
 • toto násilí prožívá se zaujetím
 • má pocit uspokojení v situaci, kdy vidí utrpení druhého
 • těžko vyjadřuje své city
 • těžko se vžívá do pocitů druhých
 • na kritiku reaguje nepřiměřeně
 • má sklony násilně řešit konflikty
 • fyzicky napadá druhé i když nejde o sebeobranu
 • omezuje druhé v jejich projevech a jednání
 • využívá druhých pro své cíle

b) rodina (ano – ne)

 • projevuje se ve vaší rodině agresivita, brutalita
 • je vůči dítěti uplatňován náročný přístup (vojenský dril, bez potřebné míry lásky)
 • prosazují dospělí členové rodiny svoji moc autoritativně
 • projevují se v rodině sadistické tendence
 • je dítě v rodině často fyzicky napadáno některým členem rodiny (otcem, matkou, sourozenci, nevlastním otcem apod.)
 • dochází ve vaší rodině k fyzickému násilí (např. mezi rodiči)
 • dítě je v rodině ponižováno
 • je některým členem rodiny nenáviděno pro jeho zdravotní postižení, tělesný handicap apod.
 • používáte často tělesné tresty
 • používáte často nadávky
 • ponižujete a zesměšňujete dítě
 • zacházíte krutě s dítětem
 • dochází často ke konfliktům mezi otcem a dítětem, které končí fyzickým potrestáním
 • otec omezuje autonomii dítěte
 • otec je k dítěti odměřený, bez potřebné dávky citu a lásky
 • matka často používá fyzické tresty
 • dává v rodině někdo najevo zklamání z narození dítěte.

Pokud jste byli k sobě, k dítěti i situaci v rodině spravedliví, pak jste si vytvořili určitý obrázek toho, zda se vaše dítě může či nemůže stát agresorem. Pokud v odpovědích převažuje ANO, pak byste neměli otálet a pokusit se změnit vše, co se změnit dá. Jistě vám i v tomto případě mohou pomoci odborníci ve Středisku výchovné péče čiv Pedagogicko-psychologické poradně. Na závěr této části jedna rada. Dokážete-li zastavit agresi v dětském věku, máte naději, že snížíte nebo zastavíte riziko kriminalizace v dospělosti. Bude-li tomu naopak, dítě zjistí, že krutost se vyplácí, je-li nepotrestána a jeho brutalita a agresivita poroste.

Oběť – týrané dítě (ano – ne)

 • dítě dává najevo své přednosti výrazně, často i nevhodně
 • viditelně zvýrazňuje svůj vřelý vztah k některému učiteli
 • odlišuje se výrazně od třídy svou inteligencí (kladně i záporně)
 • výrazně se odlišuje svými projevy
 • snaží se vetřít do přízně silnějších
 • obléká se jinak než ostatní
 • je výrazně obézní
 • je tělesně slabé, má malou fyzickou sílu
 • je tělesně neobratné
 • má tělesný handicap nebo vzhledovou vadu
 • těžko snáší fyzický střet
 • není schopno se ubránit před případným napadením
 • má obavy z měření sil
 • vyhýbá se tvrdším sportům (hokej, kopaná apod.)
 • podceňuje své schopnosti, výkony
 • je nešikovné
 • nedokáže se vzepřít ústrkům
 • nedokáže přijmout běžné škádlení či postrkování
 • je viditelně bojácné
 • je plaché
 • je výrazně citlivé
 • mezi vrstevníky se projevuje nevýrazně
 • těžko se prosazuje
 • těžko navazuje kontakt s vrstevníky
 • nemá kamarády, je osamělé
 • má nízké sebevědomí
 • je zamlklé, neprůbojné
 • nesnáší posměch
 • často pociťuje zahanbení
 • není schopné vzbudit sympatie dětí i dospělých
 • nedokáže poskytnout citovou odezvu
 • je příliš sebekritické
 • snadno propadne panice a malomyslnosti
 • se svými pocity se těžko svěřuje i svým rodičům

Převažuje u vašeho dítěte ANO nebo NE? V případě, že převažuje ANO, je nutné vyhledat pomoc, protože sami situaci asi těžko zvládnete. Nečekejte a začněte, dokud je čas. Šikana se v prvních stádiích většinou těžko pozná, ale stopy, které zanechá na dítěti, bývají hluboké a často i trvalé. Změnit zjištěný stav v případě převažujících ANO je nutné v zájmu vašeho dítěte. Obraťte se proto na Pedagogicko-psychologickou poradnu, pomohou vám i pracovníci Střediska výchovné péče.

čerpáno z literatury PhDr. Michala Koláře

Pozn. článek převzat z www.poradenskecentrum.cz