Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Informace k osobní účasti žáků 9. ročníků na vzdělávacích aktivitách od 11. 5. 2020

Informace k osobní účasti žáků 9. ročníků na vzdělávacích aktivitách od 11. 5. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Dobrý den vážení rodiče.

Jak již jistě víte, tak od 11. 5., tedy od příštího pondělí, bude umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole.

Chtěl bych Vás tímto velice poprosit, abyste co nejvíce zvážili, zda Vaše děti do školy vyšlete. Při zvažování se prosím výhradně řiďte Rizikovými faktory, jak je uvádí Ministerstvo zdravotnictví:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.:
 5. a) při imunosupresivní léčbě(steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří ten žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Při rozhodování o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách prosím tyto rizikové faktory zvažte a jednejte s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)Viz. příloha_čestné_prohlášení

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Obsahem vzdělávacích aktivit bude výhradně učivo z předmětů pro přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušky.

Na základě výše uvedeného bych Vás chtěl poprosit o informování Vašich třídních učitelů o účasti Vašich dětí při vyučování do čtvrtku 7. 5. do 12:00.

Ve čtvrtek 7. 5.  Vás budu informovat o dalších organizačních, provozních a hygienických opatřeních.

Velice Vám všem děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

reditel@zsmestanska.cz

tel. 533 433 315

mob. 725484405