Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Poradenství » Volba povolání » Informace k volbě povolání a přijímacímu řízení

Informace k volbě povolání a přijímacímu řízení

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Informace k volbě povolání a přijímacímu řízení

 • proběhne online prezentace – Informační středisko pro volbu povolání – říjen/listopad
 • veletrh SŠ – listopad
 • nástěnka pro volbu povolání v přízemí v budově Měšťanská (důležité termíny, akce, prezentační materiály SŠ,…)
 • žáci dostanou Atlasy školství – říjen/listopad
 • zvažujeme dobrovolnou účast žáků na SCIO – celorepublikovém srovnávacím testování z ČJ, AJ, M, OSP

 

Kde najít důležité informace:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani (info o přijímacím řízení)

https://www.atlasskolstvi.cz/ (vyhledávání škol a oborů v ČR)

https://cermat.cz/ (info o přijímacím řízení)

https://www.infoabsolvent.cz/ (vyhledávání škol a oborů, učební plány, příprava a uplatnění absolventů)

https://www.stredniskoly.cz/

 

Doporučení:

Sledovat webové stránky konkrétní SŠ!

Využít dny otevřených dveří na SŠ!

 

 Vyplňování přihlášek

 1. místo – škola s 1. termín přij.zk.
 2. místo – škola s 2. termínem přij. zk.

– podpůrná opatření 2. – 5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Kopii doporučení odevzdá uchazeč na SŠ s přihláškou.

– výsledky v soutěžích, účast na olympiádách, atp. Kopii odevzdá uchazeč na SŠ s přihláškou

– zápisový lístek (dostanete na třídních schůzkách v lednu) odevzdat na SŠ do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí

– zápisový lístek lze vzít zpět: a) uplatněný v přij. řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří b) na základě odvolání

– některé SŠ vyžadují na přihlášce lékařský posudek – zavčas se objednat k lékaři ohledně potvrzení přihlášky !

– na Gymnázium se sportovní přípravou se koná talentová zkouška a jednotná přijímací zkouška

– ředitel SŠ pošle uchazeči pozvánku k přijímacím zkouškám. Jejím obsahem bude předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení, místo a čas konání, obsah zkoušky, seznam povolených pomůcek, organizační pokyny

 

Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč (nebo zákonný zástupce) podává přihlášku/y do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. Března 2022.

V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2021.

Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopisu. Žáci jej dostanou u nás ve škole.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. 

Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky. (tedy lze podat celkem 4 přihlášky)

 

Přijímací řízení

Termíny jednotné přijímací zkoušky ve šk. roce 2021/2022

Čtyřleté obory:

 1. termín 12.4.2022
 2. termín 13.4.2022

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín 19.4.2022

 

 1. termín 20.4.2022

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:

 1. termín 10.5.2022

 

 1. termín 11.5.2022

 

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání.

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky.

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet kol není omezen.

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí tuto skutečnost neprodleně krajskému úřadu. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání na středních školách zřizovaných krajem budou zveřejněny na webových stránkách krajeDále budou k dispozici na odboru školství krajského úřadu.

 

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia

Do prvního ročníku šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, do prvního ročníku osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.
Při přijímacím řízení do prvního ročníku šestiletého a osmiletého gymnázia se postupuje obdobně, jako je popsáno výše.

 

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. Ředitel školy zašle odboru školství spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.

Odvolání by mělo obsahovat:
● označení správního orgánu, jemuž je určeno;
● jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;
● název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;
● důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;
● důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);
● jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování;
● datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče.