Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Informace » Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Vložil(a): Božena Küfhaberová

A) Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/19

Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace (škola), stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podle § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v případě, kdy počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 překročí ke dni rozhodování o přijetí k základnímu vzdělávání počet žáků, které je možno přijmout.
Ve školním roce 2018/2019 je možno přijmout k základnímu vzdělávání 60 žáků.

1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy
(§ 37 odst. 6 školského zákona)

2. Jiné děti budou přijaty v tomto pořadí:

 jejichž sourozenec již plní ve škole povinnou školní docházku, nejdříve však ty s větším
počtem takových sourozenců a při rovnosti počtu nejdříve ty s mladším sourozencem
 které žádaly o přijetí k základnímu vzdělávání ve škole v minulém školním roce, a byl
jim povolen odklad povinné školní docházky

B) Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce se zahájením ve školním roce 2017/18 (zápis) se bude konat v prostorách školních budov:
Dvorecká 4 pátek 6. 4. 2018 v době 15:00 – 18:00 hodin
Požární 1 sobota 7. 4. 2018 v době 9:00 – 12:00 hodin
Povinný zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
Den otevřených dveří na ul. Dvorecké i na ul. Požární se koná ve středu 14. března 2018 v době do 8:00 do 11:40.
Podmínkou zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (žádost). Formulář žádosti je dostupný na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz, kde jsou rovněž zveřejněny informace ke spádovým obvodům základních škol, vydávání a sběru žádostí a přijímacímu řízení.
Doporučený postup:
1. Zákonný zástupce dítěte předem sám vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na webových stránkách zapisdozs.brno.cz (vyhne se stresu a ušetří tak čas sobě i ostatním žadatelům u zápisu). Tuto žádost s automaticky vygenerovaným jedinečným registračním číslem pro každé dítě pak vytiskne a přinese s sebou k zápisu. Je nutné, aby žádost byla podepsána oběma zákonnými zástupci. V nutných případech lze žádost sepsat a vytisknout i ve škole v době zápisu.
2. Zákonný zástupce musí při zápisu dále doložit:
• rodný list dítěte
• platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalý pobyt zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
• potvrzení dokládající trvalý pobyt dítěte, má-li dítě jiné místo trvalého pobytu než zákonný zástupce
• rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky, byl-li dítěti v předchozím školním roce povolen odklad

Zápis dítěte k povinné školní docházce se skládá z části formální a z části motivační.
V rámci formální části jsou ověřovány údaje uvedené v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
Motivační část je tvořena komunikací zkušeného pedagoga s budoucími žáky s cílem motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, ověřit úroveň jeho základních znalostí a dovedností, např. držení tužky, obtahování tvarů písmen, zavazování uzlíků nebo tkaničky, znalost barev, počítání do 10, poznávání geometrických tvarů, znalost své osoby – jméno, bydliště, rodiče, apod. V případě zájmu dostane dítě i možnost zarecitovat básničku, zazpívat písničku nebo předvést pohybové dovednosti. K žádné činnosti není dítě nuceno.
O žádosti rozhodne ředitelka školy do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, budou v téže lhůtě oznámena zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn ve stupních prostorách školní budovy Měšťanská 21 a na stránkách školy www.zsmestanska.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Tato rozhodnutí nebudou zákonným zástupcům zasílána. Ti si je v době po jejich oznámení mohou v listinné podobě osobně převzít v kanceláři školy a ulici Měšťanská 21. Při převzetí bude vyžadován doklad totožnosti.
Případná rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou doručována zákonným zástupcům do vlastních rukou.
Případná žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu. Rozhodování usnadní, pokud bude již při podání žádosti přiloženo i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D.
ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace