Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách na školní rok 2017/2018

Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách na školní rok 2017/2018

Vložil(a): Eva Čechová

 •   pro 1 kolo přijímacího řízení si může uchazeč podat 2 přihlášky (na 2 školy, nebo na 1 školu a dva obory)
 •   pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezený, na každou přihlášku se už vyplňuje jen jedna škola
 •   rodiče žáka podávají přihlášku sami přímo řediteli střední školy, do které se žák hlásí, z toho plyne, že jsou sami odpovědni za správné vyplnění názvu školy, názvu a kódu oboru vzdělávání a za doložení všech potřebných dokladů – lékařské potvrzení, vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC), diplomy ze soutěží, atd. Termín podání přihlášky je do 1. 3. 2017.
 •   v případě přijetí ke studiu je uchazeč povinen potvrdit nástup do příslušné školy doručením zápisového lístku řediteli střední školy, pro kterou se rozhodl. Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení nebo doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Při nedodržení tohoto termínu uchazeč ztrácí nárok na přijetí ke studiu.
 •   Odevzdaný zápisový lístek není možné vzít zpět – výjimka je možná pouze v případě, že uchazeč byl přijat na odvolání
 •   zápisové lístky vydává základní škola. Každý žák obdrží pouze 1 zápisový lístek, který bude evidován pod evidenčním číslem ve škole a bude vydán zákonnému zástupci žáka po ověření jeho totožnosti proti jeho podpisu. V případě ztráty zápisového lístku bude vydán na základě čestného prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole a žádosti o vydání. Nový zápisový lístek, který bude označen slovem „NÁHRADNÍ“.
 •   v případě nepřijetí žáka ke studiu je odvolací lhůta 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

Termíny pro podávání přihlášek:

 • Všechny obory: do 1. března 2017
 • Obory vzdělávání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2016

Přijímací zkoušky:

 •   povinná jednotná zkouška v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
 •   přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum),
 •   jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura (60 min – 50 bodů) a Matematika a její aplikace (70 min – 50 bodů) v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
 •   jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech: pro čtyřleté obory vzdělávání 12. 4. a 19. 4., pro šestileté a osmileté obory vzdělávání 18. 4. a 20. 4.
 •   výsledky zveřejní Centrum do 28. 4., škola musí zveřejnit seznam přijatých uchazečů do dvou dnů, tj. do 30. 4.
 •   jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně, hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,

  Školní přijímací zkoušky

 •   může stanovit ředitel školy nezávisle na konání jednotné zkoušky ředitel školy a to v termínech: obory s maturitní zkouškou od 12. 4. – 28. 4., obory bez maturitní zkoušky 22. 4. – 30. 4.

 

TermínAktivita
do 30. září 2016Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkouššek podle § 60c odst. 1 šškolského zákona.
do 31. října 2016Ředitel šškoly vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkoušškou.
do 30. listopadu 2016Uchazeči odevzdají přihlᚹky do oborů vzdělání s talentovou zkoušškou.
od 2. do 15. ledna 2017Talentové zkouššky do oboru vzdělání s talentovou zkoušškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.
od 2. ledna do 15. února 2017Talentové zkouššky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 20. ledna 2017Zaslání sdělení o výsledku talentové zkouššky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.
od 15. do 31. ledna 2017Talentové zkouššky v konzervatořích.
do 31. ledna 2017Ředitel šškoly vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkoušškou).
do 20. února 2017Zaslání sdělení o výsledku talentové zkouššky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 1. března 2017Odevzdání přihlᚹky ke vzdělávání řediteli střední šškoly do oborů bez talentové zkouššky.
od 12. do 28. dubna 2017Stanovené období pro přijímací zkouššky v oborech vzdělání s maturitní zkoušškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
od 22. do 30. dubna 2017Stanovené období pro přijímací zkouššky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkoušškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
12. dubna 20171. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 šškolského zákona).
18. dubna 20171. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkouššky pro obory ššestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 šškolského zákona).
19. dubna 20172. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkouššky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 šškolského zákona).
20. dubna 20172. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkouššky pro obory ššestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 šškolského zákona).
11. května 20171. náhradní termín jednotné zkouššky – vššechny obory vzdělání.
12. května 20172. náhradní termín jednotné zkouššky – vššechny obory vzdělání.

Potřebné informace můžete vyhledat také na internetu :

Informace Vám i žákům ráda podá i výchovná poradkyně Mgr. Michaela Kašíková na ZŠ Měšťanská 21, tel: 533 433 320, mob. 723 482 528

V Brně 21. 11. 2016

Mgr. Michaela Kašíková, výchovná poradkyně