Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Výpis "Informace"

Seznam sešitů na rok 2019 – 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Seznam sešitů na rok 2019_2020

Zájezd do Anglie – podzim 2019 – závazné přihlášky

Vložil(a): Radek Vecheta

Vážení rodiče,

v pondělí 8. dubna 2019 všichni zájemci, kteří odevzdali předběžnou přihlášku na zájezd do Anglie, obdrží ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU. Pokud budou někteří žáci chybět, mohou si rodiče vyzvednout přihlášku v pondělí na hovorových hodinách. Poněvadž je zjištěn větší předběžný zájem žáků, budeme nuceni akceptovat závaznou přihlášku jen od prvních 49 přihlášených. Ostatní žáci budou prozatím bráni jako náhradníci. Jako náhradníci budou také automaticky bráni všichni zájemci letošních pátých ročníků. Děkujeme za pochopení.
Poté, co se žáci závazně přihlásí, dostanou informace ke způsobu platby, která se bude přímo posílat na účet realitní kanceláře.
Splátkový kalendář bude nastaven takto:
1. záloha ve výši 3000 Kč do 30. 4. 2019
2. záloha ve výši 3000 Kč do 15. 6. 2019
3. záloha ve výši 2590 Kč do 10. 10. 2019

Schůzku s rodiči a zástupcem realitní kanceláře s prezentací zájezdu a na zodpovězení dotazů budeme pořádat na podzim 2019.

Hana Marková, vedoucí akce

Pozvánka k zápisu do školy

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.

P o z v á n k a   k   z á p i s u    d o   š k o l y

Zveme rodiče a děti, které by měly od 1. září 2019 nastoupit k  povinnému základnímu vzdělávání, k zápisu, který se koná:

V pátek 5. 4. 2019 v době  15 – 18 hodin na Požární 1

V sobotu 6. 4. 2019 v době 9 – 12 hodin na Dvorecké 4

S sebou si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněnou žádost k přijetí k  povinné školní docházce nebo vyplněnou žádost o odklad                          

Bližší informace na www.zsmestanska.cz  a Informace k zápisu + kriteria

 

Volba budovy při zápisu neovlivní umístění dítěte do třídy

 

Zájezd do Anglie podzim 2019 – předběžný zájem

Vložil(a): Radek Vecheta

Rádi bychom po dvou letech dětem znovu nabídli zájezd do Anglie. Podrobný program najdete v příloze. (klikněte na odkaz pro zobrazení).Tentokrát plánujeme poznávací zájezd bez výuky. S tím, že program bude částečně veden v anglickém jazyce a děti budou mít možnost angličtinu procvičit v hostitelských rodinách. Zjišťujeme předběžný zájem. Kapacita je omezena na 45 míst. Děti dostaly do ŽK anketní lísteček. Prosíme o vyplnění a podpis.

Děkujeme

Hana Marková

Letní dětský tábor Uhelná 2019 pro žáky školy

Vložil(a): Radek Vecheta

PS Mládí organizuje pro žáky 1. – 8. ročníku naší školy oblíbený tradiční letní tábor v termínu 27. 7. – 10. 8. 2019 v Uhelné u Javorníka ve Slezsku za zvýhodněnou cenu 3500 Kč. Podrobnější údaje naleznete v přiloženém letáku.

Aleš Kodýs

Pozvánka na besedu – Školství v Tuřanech

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Seznam sešitů pro školní rok 2018/2019

Vložil(a): Radek Vecheta

Prosím nakupujte pro žáky 1. – 4. ročníku sešity v kvalitě PREMIUM (bílé listy, nesají)

Ostatní ročníky mohou mít kvalitu EKO (jsou z recyklovaného papíru, jsou levnější) Celý článek

Zápis do prvních tříd – rezervační systém

Vložil(a): Leona Patloková

Vážení rodiče,
v letošním roce jsme spustili pro zájemce rezervační systém k zápisu.
Máte možnost si zvolit termín a čas, na který se s dítětem chcete k zápisu dostavit.
Podrobné informace, jak vytvořit rezervaci naleznete na stránce https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/rezervacni-system
Pokud si nerezervujete termín nebo již budou místa v rezervačním systému obsazena, můžete přijít k zápisu i bez objednání. Dvě paní učitelky se Vám budou věnovat. Zápis bez rezervace probíhá podle pořadí, v jakém jste přišli.

Michaela Kašíková, zástupkyně pro 1. stupeň

Zájezd do Anglie – sledování cesty autobusu

Vložil(a): Radek Vecheta

Vážení rodiče,

od CK jsme dostali odkaz na lokátor autobusu, kterým pojdou Vaše děti na zájezdu do Anglie. Skrze něj se můžete dívat na pozici autobusu během zájezdu a můžete tak virtuálně „cestovat“ s nimi. Lokátory se osvědčily především u cest zpátky domů z Anglie, jelikož si rodiče mohou polohu skupiny hlídat a odhadnout čas příjezdu. Fungování je jednoduché, přístup je bez hesla

https://gps.lokatory.cz/cnt/mapV4MapCustom/showMap?h=1a7cc70dd773d2425dcb4e6f79dca441

Lokátor (odkaz) bude funkční od soboty 10.3. od 10:00 a skončí v sobotu 17.3. odpoledne v 18:00. Na lokátoru je možné vidět jak trasu, tak aktuální polohu autobusu a když si rozkliknete zelený čtverec, tak tam budou ještě další údaje (aktuální rychlost, počet ujetých km, datum a čas pořízení dat).

Jedná se zatím o testovací verzi, omluvte prosím výpadky.

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Vložil(a): Božena Küfhaberová

A) Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/19

Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace (škola), stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podle § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v případě, kdy počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 překročí ke dni rozhodování o přijetí k základnímu vzdělávání počet žáků, které je možno přijmout.
Ve školním roce 2018/2019 je možno přijmout k základnímu vzdělávání 60 žáků.

1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy
(§ 37 odst. 6 školského zákona)

2. Jiné děti budou přijaty v tomto pořadí:

 jejichž sourozenec již plní ve škole povinnou školní docházku, nejdříve však ty s větším
počtem takových sourozenců a při rovnosti počtu nejdříve ty s mladším sourozencem
 které žádaly o přijetí k základnímu vzdělávání ve škole v minulém školním roce, a byl
jim povolen odklad povinné školní docházky

B) Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce se zahájením ve školním roce 2017/18 (zápis) se bude konat v prostorách školních budov:
Dvorecká 4 pátek 6. 4. 2018 v době 15:00 – 18:00 hodin
Požární 1 sobota 7. 4. 2018 v době 9:00 – 12:00 hodin
Povinný zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
Den otevřených dveří na ul. Dvorecké i na ul. Požární se koná ve středu 14. března 2018 v době do 8:00 do 11:40.
Podmínkou zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (žádost). Formulář žádosti je dostupný na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz, kde jsou rovněž zveřejněny informace ke spádovým obvodům základních škol, vydávání a sběru žádostí a přijímacímu řízení.
Doporučený postup:
1. Zákonný zástupce dítěte předem sám vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na webových stránkách zapisdozs.brno.cz (vyhne se stresu a ušetří tak čas sobě i ostatním žadatelům u zápisu). Tuto žádost s automaticky vygenerovaným jedinečným registračním číslem pro každé dítě pak vytiskne a přinese s sebou k zápisu. Je nutné, aby žádost byla podepsána oběma zákonnými zástupci. V nutných případech lze žádost sepsat a vytisknout i ve škole v době zápisu.
2. Zákonný zástupce musí při zápisu dále doložit:
• rodný list dítěte
• platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalý pobyt zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
• potvrzení dokládající trvalý pobyt dítěte, má-li dítě jiné místo trvalého pobytu než zákonný zástupce
• rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky, byl-li dítěti v předchozím školním roce povolen odklad

Zápis dítěte k povinné školní docházce se skládá z části formální a z části motivační.
V rámci formální části jsou ověřovány údaje uvedené v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
Motivační část je tvořena komunikací zkušeného pedagoga s budoucími žáky s cílem motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, ověřit úroveň jeho základních znalostí a dovedností, např. držení tužky, obtahování tvarů písmen, zavazování uzlíků nebo tkaničky, znalost barev, počítání do 10, poznávání geometrických tvarů, znalost své osoby – jméno, bydliště, rodiče, apod. V případě zájmu dostane dítě i možnost zarecitovat básničku, zazpívat písničku nebo předvést pohybové dovednosti. K žádné činnosti není dítě nuceno.
O žádosti rozhodne ředitelka školy do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, budou v téže lhůtě oznámena zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn ve stupních prostorách školní budovy Měšťanská 21 a na stránkách školy www.zsmestanska.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Tato rozhodnutí nebudou zákonným zástupcům zasílána. Ti si je v době po jejich oznámení mohou v listinné podobě osobně převzít v kanceláři školy a ulici Měšťanská 21. Při převzetí bude vyžadován doklad totožnosti.
Případná rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou doručována zákonným zástupcům do vlastních rukou.
Případná žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu. Rozhodování usnadní, pokud bude již při podání žádosti přiloženo i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D.
ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace