Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Výpis "Informace" (Page 2)

Seznam sešitů pro školní rok 2018/2019

Vložil(a): Radek Vecheta

Prosím nakupujte pro žáky 1. – 4. ročníku sešity v kvalitě PREMIUM (bílé listy, nesají)

Ostatní ročníky mohou mít kvalitu EKO (jsou z recyklovaného papíru, jsou levnější) Celý článek

Zápis do prvních tříd – rezervační systém

Vložil(a): Leona Patloková

Vážení rodiče,
v letošním roce jsme spustili pro zájemce rezervační systém k zápisu.
Máte možnost si zvolit termín a čas, na který se s dítětem chcete k zápisu dostavit.
Podrobné informace, jak vytvořit rezervaci naleznete na stránce https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/rezervacni-system
Pokud si nerezervujete termín nebo již budou místa v rezervačním systému obsazena, můžete přijít k zápisu i bez objednání. Dvě paní učitelky se Vám budou věnovat. Zápis bez rezervace probíhá podle pořadí, v jakém jste přišli.

Michaela Kašíková, zástupkyně pro 1. stupeň

Zájezd do Anglie – sledování cesty autobusu

Vložil(a): Radek Vecheta

Vážení rodiče,

od CK jsme dostali odkaz na lokátor autobusu, kterým pojdou Vaše děti na zájezdu do Anglie. Skrze něj se můžete dívat na pozici autobusu během zájezdu a můžete tak virtuálně „cestovat“ s nimi. Lokátory se osvědčily především u cest zpátky domů z Anglie, jelikož si rodiče mohou polohu skupiny hlídat a odhadnout čas příjezdu. Fungování je jednoduché, přístup je bez hesla

https://gps.lokatory.cz/cnt/mapV4MapCustom/showMap?h=1a7cc70dd773d2425dcb4e6f79dca441

Lokátor (odkaz) bude funkční od soboty 10.3. od 10:00 a skončí v sobotu 17.3. odpoledne v 18:00. Na lokátoru je možné vidět jak trasu, tak aktuální polohu autobusu a když si rozkliknete zelený čtverec, tak tam budou ještě další údaje (aktuální rychlost, počet ujetých km, datum a čas pořízení dat).

Jedná se zatím o testovací verzi, omluvte prosím výpadky.

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Vložil(a): Božena Küfhaberová

A) Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/19

Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace (škola), stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podle § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v případě, kdy počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 překročí ke dni rozhodování o přijetí k základnímu vzdělávání počet žáků, které je možno přijmout.
Ve školním roce 2018/2019 je možno přijmout k základnímu vzdělávání 60 žáků.

1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy
(§ 37 odst. 6 školského zákona)

2. Jiné děti budou přijaty v tomto pořadí:

 jejichž sourozenec již plní ve škole povinnou školní docházku, nejdříve však ty s větším
počtem takových sourozenců a při rovnosti počtu nejdříve ty s mladším sourozencem
 které žádaly o přijetí k základnímu vzdělávání ve škole v minulém školním roce, a byl
jim povolen odklad povinné školní docházky

B) Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce se zahájením ve školním roce 2017/18 (zápis) se bude konat v prostorách školních budov:
Dvorecká 4 pátek 6. 4. 2018 v době 15:00 – 18:00 hodin
Požární 1 sobota 7. 4. 2018 v době 9:00 – 12:00 hodin
Povinný zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
Den otevřených dveří na ul. Dvorecké i na ul. Požární se koná ve středu 14. března 2018 v době do 8:00 do 11:40.
Podmínkou zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (žádost). Formulář žádosti je dostupný na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz, kde jsou rovněž zveřejněny informace ke spádovým obvodům základních škol, vydávání a sběru žádostí a přijímacímu řízení.
Doporučený postup:
1. Zákonný zástupce dítěte předem sám vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na webových stránkách zapisdozs.brno.cz (vyhne se stresu a ušetří tak čas sobě i ostatním žadatelům u zápisu). Tuto žádost s automaticky vygenerovaným jedinečným registračním číslem pro každé dítě pak vytiskne a přinese s sebou k zápisu. Je nutné, aby žádost byla podepsána oběma zákonnými zástupci. V nutných případech lze žádost sepsat a vytisknout i ve škole v době zápisu.
2. Zákonný zástupce musí při zápisu dále doložit:
• rodný list dítěte
• platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalý pobyt zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
• potvrzení dokládající trvalý pobyt dítěte, má-li dítě jiné místo trvalého pobytu než zákonný zástupce
• rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky, byl-li dítěti v předchozím školním roce povolen odklad

Zápis dítěte k povinné školní docházce se skládá z části formální a z části motivační.
V rámci formální části jsou ověřovány údaje uvedené v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
Motivační část je tvořena komunikací zkušeného pedagoga s budoucími žáky s cílem motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, ověřit úroveň jeho základních znalostí a dovedností, např. držení tužky, obtahování tvarů písmen, zavazování uzlíků nebo tkaničky, znalost barev, počítání do 10, poznávání geometrických tvarů, znalost své osoby – jméno, bydliště, rodiče, apod. V případě zájmu dostane dítě i možnost zarecitovat básničku, zazpívat písničku nebo předvést pohybové dovednosti. K žádné činnosti není dítě nuceno.
O žádosti rozhodne ředitelka školy do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, budou v téže lhůtě oznámena zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn ve stupních prostorách školní budovy Měšťanská 21 a na stránkách školy www.zsmestanska.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Tato rozhodnutí nebudou zákonným zástupcům zasílána. Ti si je v době po jejich oznámení mohou v listinné podobě osobně převzít v kanceláři školy a ulici Měšťanská 21. Při převzetí bude vyžadován doklad totožnosti.
Případná rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou doručována zákonným zástupcům do vlastních rukou.
Případná žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu. Rozhodování usnadní, pokud bude již při podání žádosti přiloženo i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D.
ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

Školní ples 2018

Vložil(a): Radek Vecheta

Dovolte, abychom rodiče, bývalé žáky školy a další občany Tuřan a jejich přátele pozvali na další školní ples.
Vaše účast na plese je nejen způsobem, jak se příjemně pobavit, ale také možností, jak podpořit činnost žáků naší školy. Těšíme se na Vás!

Nemůžete se zúčastnit a chcete přesto školu podpořit? Výborný nápad! Kupte sponzorskou vstupenku, například na třídních schůzkách. Pozor, ta ale neopravňuje k účasti na plese.

Aby byl ples se vším všudy, prosíme všechny, kteří mohou přispět cenami do tomboly, aby ceny přinesli do kanceláře školy s předstihem před konáním plesu, abychom mohli ceny připravit pro tombolu. Vaše jméno nebo firmu pak představíme účastníkům plesu.

Děkujeme předem za jakoukoli formu spolupráce a těšíme se na Vás.

Za všechny ze školy její vedení.

 

Změna organizace MHD – linka BUS 48 od 11. 12. 2017

Vložil(a): Radek Vecheta

sdělení DPmB

Ráno musí žáci jedoucí linkou 48 na Měštanskou vystoupit již na zastávce Revoluční!

Souhrn zajišťovaných spojů pro ZŠ Měšťanská ve školním roce 2017/2018 platný od 11. 12. 2017. Celý článek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Připomínáme rodičům, že DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na budovách Dvorecká 4 a Požární 1 se koná ve středu 18. října 2017 od 8:00 do 11:40 hodin.
Zájemci o výuku jsou srdečně zváni – paní učitelky a paní asistentky se těší na Vaši návštěvu.

Zpětné volání na mobilní číslo ze školy? Pouze do kanceláře!

Vložil(a): Radek Vecheta

Vážení rodiče,

dovolte připomenout Vám informaci o tom, že při volání ze školy na Váš mobilní telefon se Vám zobrazují neznámá čísla (neuvádíme je v žádném seznamu kontaktů). V rámci úspor na volání jsme totiž přistoupili na vytvoření GSM brány na ústředně, kam jsou vloženy dvě SIM karty. Na ně je přesměrováno volání pracovníků školy, kteří volají na čísla mobilních telefonů.

Telefonní čísla školy 770 112 885, 770 112 886, která se Vám zobrazují na mobilních telefonech, NEJSOU určena k volání do školy. Pouze je vezměte na vědomí, že jsou se školou spojena. Nepoužívejte je ani ke zpětnému volání do školy. Pokud najdete zmeškaný hovor a použijete zpětné volání na uvedená čísla, pak Vás automaticky ústředna vždy přepojí do kanceláře školy, a ne k tomu, kdo Vás volal. Pracovníci v kanceláři nemohou nijak zjistit, ze které klapky ze školy Vás volali.

Pro volání do školy jednotlivým pracovníkům využívejte prosím čísla z původního seznamu, tedy čísla ve tvaru 533 433 3XX, kde místo XX patří klapka příslušného telefonu viz Kontakty.

Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče žáků na budově Měšťanská

Vložil(a): Božena Küfhaberová

S platnosti od 6. 2. 2017 je na Měšťanské upraveno zvonění.

Začátek vyučování zůstává v 8 hodin, ukončení dopolední výuky je v 13:45 hodin. Odpolední výuka začíná v 14:15 hod., končí v 15:50.

Výsledky ankety pro rodiče na téma hovorové hodiny

Vložil(a): Radek Vecheta

V termínu od 2. do 6. 12. 2016 dostali rodiče žáků prostřednictvím webové aplikace Bakaláři – (v rámci EŽK) možnost zhodnotit formu a průběh hovorových hodin ze 14. 11. 2016 v nesportovních třídách. Tuto možnost využilo 56 rodičů.

Výsledky ankety

1.  Vyhovovala Vám forma setkání Vás a dítěte s třídní učitelkou podle časového rozpisu?

Ano                  55          Ne                    1

2.  Vyhovovala Vám forma setkání Vás a dítěte s třídní učitelkou podle časového rozpisu?                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ano                  56          Ne                    0

3.    Byly pro Vás materiály, které jste na hovorových hodinách dostali, výstižné? (hodnocení a sebehodnocení)

Ano                  56          Ne                    0

V textové části se vyjádřilo pouze málo rodičů, zde jsou jejich názory:

Způsob vedení hovorových hodin nám vyhovuje a zdá se nám vhodný.

Hovorové hodiny mě vyhovují více než klasické třídní schůzky.

V pořádku.

Děkuji, byla jsem mile překvapená.

Maximálně nám vyhovuje možnost rezervace termínu, považujeme za dostačující formu setkání pouze rodič s třídní učitelkou.

Myslím, že je moc fajn, když se hodnocení žáka může probrat s rodičem, žákem a paní učitelkou v těchto hovorových hodinách pospolu.  A pokud je problém, hledat společné řešení. Moc chválím přístup paní učitelky Kučerové k žákům.

Vše proběhlo velmi nadstandardně, perfektní komunikace s paní učitelkou Šipulovou (třídní učitelkou), veškeré informace i souhrn známek. Děkujeme.

Uvítala bych, kdyby byli na hovorových hodinách přítomni učitelé, které má syn z hlavních předmětů jako M, ČJ, AJ. V písemném hodnocení mi chybělo, v čem je třeba se zlepšit, na čem zapracovat, nebo v čem se naopak daří.  Vlastně vůbec nevím, kdo mého syna učí, znám jen třídní učitelku. Chápu však, že uskutečnit hovorové hodiny za přítomnosti ostatních učitelů je prakticky nereálné, protože jsou sami třídními a nemají tudíž čas chodit ještě do jiných tříd.