Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Novinky"

Finální informace pro rodiče k nástupu dětí 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče.

 

Konečně je to tady a Vaše děti nastupují do školy. Přesně o půlnoci 18. 5. skončila možnost přihlašování dětí do školních skupin. Na základě v termínu odevzdaných přihlášek jsme do konečné podoby dopracovali náš harmonogram pobytu dětí ve škole tak, aby vyhovoval a jak nám nařizuje manuál MŠMT. Celkem se přihlásilo 127 dětí z celého prvního stupně, které jsme rozdělili do 10 skupin.

Třídní učitelé mají za úkol poslat tabulku, ze které se dozvíte:

 • umístění do skupiny
 • čas příchodu do školy
 • místo příchodu
 • čas odchodu ze školy
 • rozvrh dle vyučujících

 

Dále prosím nezapomeňte:

 • Odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění včetně upřesnění, zda dítě odchází samo nebo s doprovodem.
 • bez čestného prohlášení NEMŮŽEME dítě vpustit do školy!
 • musí mít datum 25. 5., nebo nejpozději 24. 5. – DŘÍVE ODEVZDANÉ NENÍ PLATNÉ!

PROSÍM NEZAPOMEŇTE VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DĚTEM PŘIBALIT!

S sebou do školy dětem prosím nachystejte:

 • přezůvky
 • školní potřeby dle pokynů vyučujících
 • 2 roušky a sáček
 • vhodné oblečení a obuv – předpokládáme, že děti budou dopoledne i odpoledne využívat také venkovní prostory školy, tak s tím prosím počítejte

 

Pravidla pro pobyt ve škole

 • Žáci se scházejí výhradně na určeném místě.
 • Do školy vstupují s určeným vyučujícím.
 • Pozor – v případě pozdního příchodu nemusí být žákovi z organizačních důvodů umožněn vstup do budovy!
 • Přezouvají se na vyhrazeném místě v patře, kde probíhá jejich výuka.
 • Boty si berou s sebou do třídy a odkládají na určené místo.
 • Po příchodu do třídy si povinně umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Vyučující rozhoduje o tom, zda si mohou děti sundat roušku, žáci jsou povinni respektovat rozhodnutí vyučujícího.
 • Ve třídě se děti neshlukují, dodržují stanovený odstup (vyjma pokynů vyučujícího při skupinové práci, při které je povinnost mít roušku).
 • Žáci mají zakázáno se během vyučování pohybovat volně po škole. Je dovoleno jít pouze na toaletu.
 • Ve třídách, i na toaletách jsou nachystaná mýdla, dezinfekční prostředky a papírové utěrky. Po celý den je zajištěn personál zajišťující dezinfekci klik a společných prostor školy.
 • Žáci odcházejí ze školy s vyučujícím hlavním vchodem do školy, kde buď sami odcházejí, nebo si je přebírá zákonný zástupce (dle informace v „prohlášení“).

 

Stravování

 • Stravu z kapacitních a organizačních důvodů jsme schopni poskytnout pouze dětem, které zůstávají ve „školní družině“.
 • POZOR – Zájemci o stravu se musí přihlásit do 21.5. do 11:00 na mail stravne@zsmestanska.cz

 

 • Ještě jednou si dovolím upozornit, že je žák povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy!

 

 

Milí rodiče, dovolte mi, abych Vám za celou školu poděkoval za dosavadní spolupráci a za pochopení mnoha striktních a nepříjemných opatření, ke kterým musíme přistupovat v této neobvyklé situaci.

Jsme v tom spolu, a proto si vážím každé zpětné vazby, ať už je pozitivní či negativní. Jsem přesvědčen, že se jedná o zkušenosti, které nás všechny mohou posílit a něčemu naučit. Děkuji.

 

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

 

Školní autobus od 25. 5.

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče, na základě Vašich dotazů zveřejňuji vyjádření DPMB k provozu školního autobusu od 25. 5.:

Na základě dohody vedení naší společnosti (DPMB) a Statutárního města Brna bude i v následujícím období (tj. i po 25. květnu 2020) provoz městské dopravy organizován podle prázdninových jízdních řádů, tedy aktuálně se do konce školního roku 2019/2020 nepředpokládá provoz speciální školní linky š85. Žáci však mohou použít spoje souběžné autobusové linky 48, příp. linek 40 a 63. S ohledem na aktuální vývoj situace, kterou každým dnem v provozu sledujeme, však mohou být přijatá rámcová opatření ještě operativně upravována.

 

Pokud by bylo toto řešení problematické a žákům způsobovalo nějaké zásadní komplikace, jsme připraveni na případné nedostatky bezodkladně reagovat.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme klidné dny.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

reditel@zsmestanska.cz

tel. 533 433 315

mob. 725484405

Instrukce k průběhu vzdělávání za osobní účasti žáků 9. ročníků od 11. 5. 2020

Vložil(a): Petra Pítra

Vážení rodiče.
 
Vzhledem k přílišné obecnosti včerejší informace ohledně osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole od pondělí 11. 5., zasílám podrobné instrukce k průběhu vzdělávání. Tyto instrukce jsou závazné.
ROZVRH HODIN
– vyučovat se bude 2 dny (pondělí a středa)
– vyučování bude probíhat formou bloků 2x 60. minut (60. min. ČJ + 60. min. M)
– vyučovat budou aprobovaní učitelé, kteří vedou děti v průběhu klasické výuky
– pondělí 9:00 sraz před školou dle skupin (záleží na počtu přihlášených dětí, v tuto chvíli předpokládáme 4 skupiny (9A, 9B, 9C1, 9C2 – skupiny 9C se řídí dle rozdělení skupin na ČJ a M)
– 9:15 – 10:15 1. vyučovací blok
– 10:15 – 10:30 přestávka
– 10:30 – 11:30 2. vyučovací blok
– středa 9:00
– viz pondělní průběh
VSTUP DO ŠKOLY
– vcházet se bude dvěma vstupy – hlavní vchod (9A čeká před hl. vchodem, 9C1 u vchodu do přístavby), rampa u haly (9B čeká u rampy, 9C2 u vchodu do haly)
– pozor – v případě pozdního příchodu nemusí být z organizačních důvodů umožněn vstup do budovy!
– u každého vstupu bude 15. min před vstupem, tedy v 8:45 připraven konkrétní vyučující, který si svoji skupinu odvede do určené třídy.
– upozorňuji na povinnost mít před vstupem do budovy (prostor před školou) a ve všech společných prostorech školy roušku (povinnost dvě roušky na den, náhradní uložená v sáčku) a dodržovat mezi sebou odstup 2 metry.
UČEBNA a ŠATNA
– 9A – své skříňky, učebna 7A
– 9B – své skříňky, učebna 7B
– 9C1 – šatna 9C, učebna 9C
– 9C2 – šatna 8C, učebna 8C
STRAVOVÁNÍ
– 9AB – možnost formou jídlonosičů, které ráno odevzdají na určené místo před svojí třídou
           – při odchodu v 11:30 si jídlonosič vyzvednou ve vestibulu školy na určeném místě
           – všechny díly jídlonosiče musí být označeny jménem nesmazatelnou fixou (jídlonosič musí projít dezinfekcí formou myčky v 80° vodě).
          – strava je možná i přímo v jídelně, ale s výrazným časovým odstupem
          – zájemci o stravu prosím přihlásit do 7. 5. do 11:00 na mail stravne@zsmestanska.cz
– 9C – zájemci o stravu nahlásit se do 7. 5. do 11:00 na mail stravne@zsmestanska.cz , vedoucí ŠJ paní Fiedlerová rozešle variabilní symboly k platbě (Akademie neběží, tudíž stravu si hradíte!)
          – stravují se po skupinách po skončení vyučování
Upozorňuji, že je žák povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy!
 
Připomínám také termín přihlášení Vašeho dítěte k výuce, který je do 7. 5. do 12:00 svým třídním učitelům. Kdo nebude nahlášen do tohoto data, tak již nebude mít možnost do výuky nastoupit!
 
Děkuji za pochopení a spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Petr Opletal

Informace k osobní účasti žáků 9. ročníků na vzdělávacích aktivitách od 11. 5. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Dobrý den vážení rodiče.

Jak již jistě víte, tak od 11. 5., tedy od příštího pondělí, bude umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole.

Chtěl bych Vás tímto velice poprosit, abyste co nejvíce zvážili, zda Vaše děti do školy vyšlete. Při zvažování se prosím výhradně řiďte Rizikovými faktory, jak je uvádí Ministerstvo zdravotnictví:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.:
 5. a) při imunosupresivní léčbě(steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří ten žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Při rozhodování o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách prosím tyto rizikové faktory zvažte a jednejte s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)Viz. příloha_čestné_prohlášení

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Obsahem vzdělávacích aktivit bude výhradně učivo z předmětů pro přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušky.

Na základě výše uvedeného bych Vás chtěl poprosit o informování Vašich třídních učitelů o účasti Vašich dětí při vyučování do čtvrtku 7. 5. do 12:00.

Ve čtvrtek 7. 5.  Vás budu informovat o dalších organizačních, provozních a hygienických opatřeních.

Velice Vám všem děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

reditel@zsmestanska.cz

tel. 533 433 315

mob. 725484405

První informace k nástupu dětí I. stupně do školy od 25. 5.

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Dobrý den vážení rodiče.

Na základě Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství, který vyšel dne 15. 4. a v tuto chvíli je zatím stále platný Vás velice prosím:

– Informujte svého třídního vyučujícího, zda plánujete Vaše dítě poslat dne 25. 5. a v následující další dny do školy.

– Tuto informaci si prosím velice dobře rozmyslete, protože bude brána jako ZÁVAZNÁ!

– Informaci svému třídnímu učiteli podejte prosím nejpozději do STŘEDY 13. 5.

Dále bych Vám chtěl sdělit, že výuka všech skupin bude probíhat na budově MĚŠŤANSKÁ.

 

Ohledně fungování školní jídelny Vás budu informovat ve chvíli, kdy bude známý Manuál, který má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovat do konce dubna.

Další detailnější informace k výuce podám po termínu 13. 5., tedy až budeme vědět, kolik dětí a tím pádem i skupin budeme vytvářet.

Děkuji za pochopení a v případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

reditel@zsmestanska.cz

tel. 533 433 315

mob. 725484405

Rozdělení žáků přijatých ke vzdělávání ve šk. roce 2020/ 2021

Vložil(a): Leona Patloková

Vážení rodiče budoucích prvňáčků. Protože se množí dotazy ohledně rozdělení dětí na jednotlivé budovy (Dvorecká, Požární), chtěl bych Vám sdělit, že tuto informaci od nás obdržíte do 15. 5.

 

Mgr. Petr Opletal

 

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

reditel@zsmestanska.cz

tel. 533 433 315

mob. 725484405

 

Seznam žáků přijatých ke vzdělávání 2020/2021

Vložil(a): Leona Patloková

Ošetřovné do 13ti let

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče, žádosti o ošetřovné (od minulého týdne nově do 13ti let) vyřizujeme jako doposud! Formulář si NEMUSÍTE tisknout, zašlete pouze požadavek na ošetřovné na mail: sekretariat@zsmestanska.cz se jménem, příjmením, rodným číslem a datem, od kterého chcete ošetřovné čerpat. Vše ostatní vyřídí sekretariát školy – vyplní, orazítkuje a pošle mailem zpět.

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

reditel@zsmestanska.cz

tel. 533 433 315

mob. 725484405

PLATBA STRAVNÉHO, PŘEPLATKY

Vložil(a): Petra Pítra

 1. trvalé příkazy je možné pozastavit, není nutné provádět úhrady záloh
 2. přeplatek na stravném je možné vrátit na základě písemné žádosti na sarka.fiedlerova@zsmestanska.cz. Na kontě strávníka bude ponechána částka Kč 500,- , která bude použita na úhradu stravování po návratu dětí do školy
 3. přeplatky budou vráceny v co nejkratší době po přijetí žádosti

Do Vaší písemné žádosti uveďte:

 • jméno, třídu
 • číslo účtu, jméno majitele účtu

 

Šárka Fiedlerová

vedoucí školní kuchyně

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.

Tel.: 533 433 323

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Vložil(a): Leona Patloková

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 oproštěn od některých tradičních postupů.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem). Možné je i zaslání přihlášky poštou nebo vhození do schránky na budově ZŠ Měšťanská. O doručení vaší žádosti budete informováni mailem.

Pokud využíváte k zápisu vašeho dítěte způsob podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce, zásilka musí obsahovat:

 • Žádost o přijetí (odklad) do ZŠ s podpisy zákonných zástupců
 • Kopii rodného listu
 • Kopii občanského průkazu zákonného zástupce
 • Případě žádosti o odklad ještě potvrzení lékaře a zprávu z PPP (pokud ji nemáte, nevadí, stačí se v PPP zaregistrovat a poradna se vám ozve hned, jak začne děti opět osobně vyšetřovat)

V případě zápisu s osobní přítomností zákonného zástupce je nutná rezervace v elektronickém systému. Bez ní Vám nebude osobní přítomnost umožněna. Přihlášky a rezervace: zde

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne na ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o. na odloučeném pracovišti Dvorecká 4 v termínech:

pátek       3. 4. 2020   v době od 8:00 – 18:00 hodin

pondělí    6. 4. 2020   v době od 8:00 – 18:00 hodin

Při osobní přítomnosti dodržujte prosím následující pokyny:

 • Do budovy je vstup možný pouze v roušce se zakrytým nosem a ústy
 • Pro ochranu rukou prosím použijte rukavice
 • Do budovy vstupte, až v ní nebude žádný jiný zákonný zástupce a bude provedena dezinfekce klik
 • Zdržujte se pouze ve vyhrazeném prostoru, co nejméně se dotýkejte věcí kolem sebe
 • Mějte všechny požadované dokumenty připravené v průhledné folii (žádost, RL, OP, případně další nezbytné doklady)
 • Folii na vyzvání předáte pedagogickému pracovníkovi

Přihláška k zápisu

Pro osobní přítomnost k zápisu se prosím rezervujte na webových stránkách

Rodiče si stáhnou elektronickou přihlášku, kterou si předem vyplní a podepíšou (dva podpisy od každého zákonného zástupce). Pokud rodič nemá možnost si přihlášku vytisknout, je možné použít tiskopisy přihlášky, které jsou volně k vyzvednutí od 30. 3. 2020 na obou odloučených pracovištích Dvorecká 4 a Požární 1 i budově Měšťanská 21.

Přihlášky a rezervace: zde

Aby bylo možné přihlášku zaregistrovat, je třeba doložit RL dítěte (stačí i kopie dálkovým způsobem) a s ohledem zastoupení dítěte zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou zjišťovat jméno a příjmení tohoto zástupce a adresu trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování. K ověření bude potřeba doložit OP nebo pas. Zastupuje-li dítě jiná osoba než rodič, je třeba doložit oprávnění dítě zastupovat.

V prvních třídách jsou děti vyučovány českému jazyku genetickou metodou. V naší škole není matematika vyučována metodou Hejného.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy (§ 37 odst. 6 školského zákona)
 2. Jiné děti budou přijaty v tomto pořadí:
 • jejichž sourozenec již plní ve škole povinnou školní docházku
 • které žádaly o přijetí k základnímu vzdělávání ve škole v minulém školním roce, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky
 • rozhoduje losování.

 

Bližší informace na www.zsmestanska.cz

Mobil: 723 482 528 Michaela Kašíková