Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Novinky"

Omluva všem strávníkům

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Omlouváme se všem strávníkům, kteří dnes nedostali oběd, jaký jsi zvolili z jídelníčku.

Petr Opletal – ředitel školy

Jazyková škola P.A.R.K.

Vložil(a): Petra Pítra

Od letošního roku se naše škola stala partnerskou školou jazykové školy P.A.R.K., která je autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge English, spadajícím přímo pod Univerzitu Cambridge ve Velké Británii. Vedle metodické a materiálové podpory pro učitele angličtiny, toto partnerství umožní zájemcům z řad dětí skládat pod záštitou P.A.R.K. mezinárodní zkoušky Cambridge za zvýhodněných podmínek  a získat certifikát dokládající úroveň  jejich angličtiny. Bližší informace poskytnou učitelé angličtiny.

Automat zdravá svačinka na Měšťanské

Vložil(a): Petra Pítra

Tak jako v minulých letech, lze i letos pořídit žákům kartičku s možností nákupu v automatu firmy Happy Snack – Zdravá svačinka a projektu Školní mléko.
Kartičky budou distribuovány přes třídní učitele. Mohou ji využívat žáci ze všech budov, pokud si najdou příležitost zastavit se u automatu na Měšťanské.

Podrobnosti jsou v přiloženém letáku.
Platnost loňské karty lze prodloužit, viz druhá strana letáku.

 

Informace z třídních schůzek 9. 9. 2019 – 9. ročník

Vložil(a): Leona Patloková

 • třídy návštěva Informačního střediska pro volbu povolání
 1. C – 11. 9.
 2. B – 12. 9.
 3. A – 17. 9.

Žáci získají informace: podmínky a průběh přijímacího řízení, nároky a požadavky pro jednotlivá povolání, propagační letáčky,…

 • Prezentace SŠ v pátečních VOZech

Žáci získají informace: přehled oborů, možnosti uplatnění se, kritéria přijímacího řízení atp.

 • Žáci dostanou Atlasy školství pro šk. rok 2020/2021 (konec října)
 • Veletrh SŠ (listopad) – žáci navštíví s vyučujícím. Doporučujeme v odpoledních hodinách/další den, návštěvu i rodiče s dítětem. Na info stáncích budou zástupci SŠ – lze u nich vyžádat odpovědi na jakékoli dotazy týkající se konkrétní SŠ.
 • SCIO (listopad) – srovnávací testy z M, ČJ, AJ, studijní předpoklady pro zájemce (za úhradu)
 • Nástěnka volba povolání (vlevo vedle recepce na Měšťanské)

Doporučujeme:

 • doporučujeme návštěvu veletrhu SŠ v odpoledních hodinách/další den, návštěvu i rodiče s dítětem. Na info stáncích budou zástupci SŠ – lze u nich vyžádat odpovědi na jakékoli dotazy týkající se konkrétní SŠ.
 • navštěvovat Dny otevřených dveří na SŠ (termíny najdete na webech jednotlivých škol)
 • sledovat web. stránky jednotlivých SŠ – veškeré info dané školy k přij. zk.
 • Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou vč. gymnázia se sportovní přípravou se koná jednotná zk. z ČJ a M, kterou zajišťuje společnost Cermat.
 • Termíny podání přihlášek:

Přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou podat do 30. listopadu (lze podat na 2 školy)

Přihlášky do oborů vzděl. bez talentové zkoušky podat do 1. 3. 2020 (lze podat na 2 školy)

(některé školy vyžadují na přihlášce lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti)

 • Vyplňování přihlášek vzděl. s talentovou zkouškou:

V týdnu 29. 10. – 1. 11. dostane žák ze školy vytištěnou 1. stranu přihlášky

Do 8. 11. donese žák do školy tuto přihlášku po kontrole a dopsání rodičem (kontrola osobních údajů, doplnit název SŠ, název oboru, kód oboru) – NEPOTVRZOVAT LÉKAŘE – jedná se o pracovní materiál

Do 15. 11. dostane žák oboustranně vytištěnou přihlášku s potvrzením školy, (zákonný zástupce poté dopraví/doporučeně zašle na SŠ) do 30. listopadu

 • Zápisové lístky – dostanete v lednu na třídních schůzkách po ověření totožnosti – OP s sebou! Nelze poslat po žákovi, při neúčasti na TS je třeba osobní návštěva ve škole.

Každý žák dostane zápisový lístek pouze jeden a může jej uplatnit pouze jednou. Zápisový lístek je nutné odevzdat na SŠ do 10 dnů od zveřejnění výsledků přij. řízení. Vzít zpět lze zápisový lístek v případě, kdy žák chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Taktéž může vzít zápisový lístek zpět uplatněný v konzervatoři nebo oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zk.

Do zápisového lístku nedělá zákonný zástupce žádné úpravy ani jej nepodepisuje!

 • Zohlednění u přij. zk. – podpůrné opatření 2. – 5. st. Lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Toto doporučení uchazeč odevzdá jako přílohu k přihlášce, je třeba o vyšetření včas požádat ŠPZ.

 

Informativní odkazy:

Infoabsolvent.cz, atlasskolstvi.cz, cermat.cz, msmt.cz, stredniskoly.com,…

 

 

 

Zahájení školního roku na Měšťance

Vložil(a): Leona Patloková

Nový školní rok jsme slavnostně zahájili v pondělí 2. 9. Počasí se nad námi slitovalo, vydrželo a mohli jsme si tak spolu s Vláďou Řezáčem zazpívat pár pěkných písní J Přejeme všem dětem, aby celý školní rok byl tak hezký, jako jeho slavnostní zahájení,

Mgr. Petr Opletal

 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 8. 2019

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Zápis ŠR 2019_08_28 signovaný dokument

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 8. 2019

Přítomní členové školské rady:

Radek Vondra, Antonín Tůma, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Alena Grünwaldová, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Michal Krátký, Lenka Smutná

Host: Mgr. Petr Opletal — ředitel ZŠ

 1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 18:10 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně. Přítomno je 9 členů ŠR.
 2. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.

Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání ŠR:

 1. Projednání a schválení školní řádu
 2. Informace od ředitele školy
 3. Různé, diskuse.

Hlasování: pro: 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 1. ŠR projednala ředitelem školy předložený upravený školní řád platný od 1. 9. 2019. Ředitel zodpověděl dotazy členů , členové ŠR předložili body k doplnění do ŠŘ, které ředitel zapracuje do finální verze dokumentu. Návrh usnesení: ŠR schvaluje školní řád platný od 1.9.2019

Hlasování: pro: 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 1. Ředitel informoval členy ŠR o instalaci a zprovoznění kamerového systému na budově ZŠ Měšťanská v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Členové ŠR si prohlédli nové učebny v přístavbě základní školy a odbornou učebnu fyziky a chemie.
 3. Předsedkyně ŠR poděkovala členům ŠR a panu řediteli za účast a zasedání ŠR ukončila v 19:55 hodin.

Zapsala: Barbora Navrátilová, 28.8.2019

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 28. 8. 2019                                                                                                          1

ESTRAVNÉ je již plně funkční

Vložil(a): Jiří Pivrnec

ESTRAVNÉ  má být již plně funkční. Pokud Vám problémy přetrvávají, kontaktujte prosím kancelář školní jídelny 533 433 323.

Seznam přijatých žáků do školní družiny na P1

Vložil(a): Leona Patloková

Seznam přijatých žáků na P1 19- 20

Seznam přijatých žáků do školní družiny na D4

Vložil(a): Leona Patloková

Seznam přijatých žáků na D4 19-20

Hurá do školy

Vložil(a): Petra Pítra

Zahájení školního roku proběhne 2. 9. 2019.

V 8:00 na budově Požární zahájíme školní rok s dětmi 1. – 4.B.

V 9:00 na nádvoří UMČ Tuřany zahájíme školní rok s dětmi
1. – 4.A a 5. – 9. ročník.

Po skončení slavnostního zahájení odchází prvňáčci do své třídy,
Kde dostanou další informace od paní učitelky.

Žáci 2. – 4. tříd odcházejí domů, nebo do školní družiny.
Všichni ostatní odcházejí domů.

První školní den normálně vaříme, v prvním týdnu bude jedno jídlo