Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Poradenství » Výpis "Volba povolání"

Přijímací řízení – důležité termíny

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Informace k volbě povolání a přijímacímu řízení

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Informace k volbě povolání a přijímacímu řízení

 • proběhne online prezentace – Informační středisko pro volbu povolání – říjen/listopad
 • veletrh SŠ – listopad
 • nástěnka pro volbu povolání v přízemí v budově Měšťanská (důležité termíny, akce, prezentační materiály SŠ,…)
 • žáci dostanou Atlasy školství – říjen/listopad
 • zvažujeme dobrovolnou účast žáků na SCIO – celorepublikovém srovnávacím testování z ČJ, AJ, M, OSP

 

Kde najít důležité informace:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani (info o přijímacím řízení)

https://www.atlasskolstvi.cz/ (vyhledávání škol a oborů v ČR)

https://cermat.cz/ (info o přijímacím řízení)

https://www.infoabsolvent.cz/ (vyhledávání škol a oborů, učební plány, příprava a uplatnění absolventů)

https://www.stredniskoly.cz/

 

Doporučení:

Sledovat webové stránky konkrétní SŠ!

Využít dny otevřených dveří na SŠ!

 

 Vyplňování přihlášek

 1. místo – škola s 1. termín přij.zk.
 2. místo – škola s 2. termínem přij. zk.

– podpůrná opatření 2. – 5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Kopii doporučení odevzdá uchazeč na SŠ s přihláškou.

– výsledky v soutěžích, účast na olympiádách, atp. Kopii odevzdá uchazeč na SŠ s přihláškou

– zápisový lístek (dostanete na třídních schůzkách v lednu) odevzdat na SŠ do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí

– zápisový lístek lze vzít zpět: a) uplatněný v přij. řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří b) na základě odvolání

– některé SŠ vyžadují na přihlášce lékařský posudek – zavčas se objednat k lékaři ohledně potvrzení přihlášky !

– na Gymnázium se sportovní přípravou se koná talentová zkouška a jednotná přijímací zkouška

– ředitel SŠ pošle uchazeči pozvánku k přijímacím zkouškám. Jejím obsahem bude předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení, místo a čas konání, obsah zkoušky, seznam povolených pomůcek, organizační pokyny

 

Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč (nebo zákonný zástupce) podává přihlášku/y do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. Března 2022.

V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2021.

Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopisu. Žáci jej dostanou u nás ve škole.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. 

Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky. (tedy lze podat celkem 4 přihlášky)

 

Přijímací řízení

Termíny jednotné přijímací zkoušky ve šk. roce 2021/2022

Čtyřleté obory:

 1. termín 12.4.2022
 2. termín 13.4.2022

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín 19.4.2022

 

 1. termín 20.4.2022

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:

 1. termín 10.5.2022

 

 1. termín 11.5.2022

 

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání.

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky.

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet kol není omezen.

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí tuto skutečnost neprodleně krajskému úřadu. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání na středních školách zřizovaných krajem budou zveřejněny na webových stránkách krajeDále budou k dispozici na odboru školství krajského úřadu.

 

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia

Do prvního ročníku šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, do prvního ročníku osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.
Při přijímacím řízení do prvního ročníku šestiletého a osmiletého gymnázia se postupuje obdobně, jako je popsáno výše.

 

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. Ředitel školy zašle odboru školství spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.

Odvolání by mělo obsahovat:
● označení správního orgánu, jemuž je určeno;
● jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;
● název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;
● důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;
● důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);
● jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování;
● datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče.

 

 

 

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

 

Praha, září 2020

Č. j.: MSMT-34536/2020-1

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2020/2021.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín:                pondělí 12. dubna 2021
 2. termín:                úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín:                středa 14. dubna 2021
 2. termín:                čtvrtek 15. dubna 2021

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 1. termín:                středa 12. května 2021
 2. termín:                čtvrtek 13. května 2021

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15.února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

náměstek pro řízení sekce vzdělávání,  sportu a mládeže

Informace k volbě povolání a přijímacímu řízení

Vložil(a): Jiří Pivrnec

 • žáci navštíví Informační středisko pro volbu povolání – září
 • v hodinách VOZ bude probíhat prezentace SŠ (přehled oborů, možnosti uplatnění se, kritéria přij. řízení…)
 • žáci navštíví veletrh SŠ – listopad
 • nástěnka pro volbu povolání u recepce v budově Měšťanská (důležité termíny, akce, prez. materiály SŠ,…)
 • žáci dostanou Atlasy školství – říjen/listopad
 • zvažujeme dobrovolnou účast žáků na SCIO – celorepublikovém srovnávacím testování z ČJ, AJ, M, OSP
 • kde najít důležité informace:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani (info o přijímacím řízení)

https://www.atlasskolstvi.cz/ (vyhledávání škol a oborů v ČR)

https://cermat.cz/ (info o přijímacím řízení)

https://www.infoabsolvent.cz/ (vyhledávání škol a oborů, učební plány, příprava a uplatnění absolventů)

https://www.stredniskoly.cz/

 • Doporučení: využít dny otevřených dveří na SŠ!

sledovat web. stránky konkrétní SŠ!

 

Odpovědi na časté dotazy:

 

– vyplňování přihlášek:

1. místo – škola s 1. termín přij.zk.

2. místo – škola s 2. termínem přij. zk.

– podpůrná opatření 2. – 5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Kopii doporučení odevzdá uchazeč na SŠ s přihláškou.

– výsledky v soutěžích, účast na olympiádách, atp. Kopii odevzdá uchazeč na SŠ s přihláškou

– zápisový lístek odevzdat na SŠ do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí

– zápisový lístek lze vzít zpět: a) uplatněný v přij. řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří b) na základě odvolání

– některé SŠ vyžadují na přihlášce lékařský posudek – zavčas se objednat k lékaři ohledně potvrzení přihlášky

– na Gymnázium se sportovní přípravou se koná talentová zkouška a jednotná přijímací zkouška

– ředitel SŠ pošle uchazeči pozvánku k přijímacím zkouškám. Jejím obsahem bude předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přij.     řízení, místo a čas konání, obsah zkoušky, seznam povolených pomůcek, organizační pokyny

 

Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku/y do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. Března 2021. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020.
Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. Žáci jej dostanou ve škole.
Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Přijímací řízení

Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to v dubnu 2021 (čtyřleté obory vzdělání) – termíny v tuto chvíli nestanoveny, v dubnu 2021 (šestiletá a osmiletá gymnázia). Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na v květnu 2021 – termíny pro tuto chvíli ještě nevyhlášeny.
V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání. Školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v dubnu 2021. Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Informace musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky.
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

1) Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2021.
2) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.
Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet kol není omezen. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí tuto skutečnost neprodleně krajskému úřadu. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání na středních školách zřizovaných krajem budou zveřejněny na webových stránkách kraje. Dále budou k dispozici na odboru školství krajského úřadu. Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Tato povinnost se nevztahuje na nástavbové a zkrácené studium. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. Března 2021; nebo nejpozději do 30. listopadu 2021, hlásí-li se žák do oboru vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek příslušný krajský úřad dle místa trvalého bydliště uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, na kterou se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia

Do prvního ročníku šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, do prvního ročníku osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.
Při přijímacím řízení do prvního ročníku šestiletého a osmiletého gymnázia se postupuje obdobně, jako je popsáno výše.

 

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

V rámci prvního kola přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2021; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021. Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2020.
Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2021; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února 2021. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Jednotná přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2021; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou postupuje ředitel stejně jako při přijímání do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. ledna do 31. ledna 2021; přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny talentové zkoušky. Při organizaci talentové zkoušky se postupuje stejně jako při přijímání ke vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou. Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

 

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. Ředitel školy zašle odboru školství spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.
Odvolání by mělo obsahovat:
● označení správního orgánu, jemuž je určeno;
● jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;
● název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;
● důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;
● důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);
● jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování;
● datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče.

 

 

Informace pro žáky 9. tříd k přijímacím zkouškám na SŠ

Vložil(a): Leona Patloková

Přihlášku ke studiu na obory s talentovou zkouškou je nutné podat do 30. listopadu. Podrobné informace sledujte na webových stránkách příslušné školy.

Mgr. Petra Greplová

Obory s talentovou zkouškou

Máš talent a chceš zkusit obor s uměleckým nebo sportovním zaměřením? V talentových zkouškách ukážeš, co umíš. Přijímací řízení probíhá v jiném režimu než u běžných oborů a také mnohem dříve. Můžeš si podat dvě přihlášky, např. do oboru ve dvou školách nebo dvou oborů jedné školy.

Talentové zkoušky se konají:                                          

do uměleckých oborů v konzervatořích, např. obor Hudba

do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny Umění a užité umění 82např. obor s maturitou Užitá malba, obor s vyučením Umělecký kovář a zámečník, pasíř

do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou (kromě toho čeká uchazeče a uchazečky povinná jednotná přijímací zkouška).

Přihlášku ke studiu podej do 30. listopadu

Tiskopis dostaneš ve tvé škole. Můžeš si podat dvě přihlášky, tzn. do dvou škol nebo dvou oborů s talentovou zkouškou.

Po vyplnění a podepsání přihlášky ji prokazatelným způsobem, např. doporučeným dopisem, pošli v písemné podobě (nelze elektronicky) spolu s požadovanými doklady řediteli střední školy nejpozději do konce listopadu.

 

První kolo přijímacího řízení

Ředitel školy určí v rámci stanoveného období pro zkoušky do oborů s talentovou zkouškou dva volitelné dny/termíny pro vykonání talentové zkoušky. Jeden z nich si vybereš a napíšeš do přihlášky.

 

období přijímacích zkoušek platné pro
2. – 15. ledna 2019 obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 – maturitní i nematuritní
15. – 31. ledna 2019 umělecké obory v konzervatořích

 

Gymnázia se sportovní přípravou – talentovky i jednotná zkouška

U všech maturitních oborů (s výjimkou s uměleckým zaměřením) se koná povinná jednotná přijímací zkouškaTýká se i 4, 6 a 8letých oborů gymnázií se sportovní přípravou. Po talentových zkouškách tě tak čekají písemné testy jednotné zkoušky, případně ještě i školní zkouška z dalších předmětů.

 

období pro talentové zkoušky 2. ledna – 15. února 2019
termíny pro jednotnou zkoušku 12. a 15. dubna 2019 – 4leté obory

16. a 17. dubna 2019 – 6 a 8leté obory

období pro školní zkoušku 12. – 28. dubna 2019

 

Jednotné testy se skládají z českého jazyka a literatury a matematiky.

Do celkového hodnocení uchazeče bude mít výsledek jednotné zkoušky podíl 40 %.

Výhoda jednotných zkoušek: když si podáš dvě přihlášky a zkoušku tedy vykonáš dvakrát,do hodnocení se ti vždy započítá lepší výsledek.

 

Přijetí a zápis ke studiu oborů s talentovou zkouškou

Pokud u talentové zkoušky uspěješ, pokračuješ dále v přijímacím řízení.

Seznam přijatých uchazečů se zveřejňuje na školním webu a přímo ve škole. Budeš-li přijat/a, nečekej žádný dopis ze školy.

Ode dne zveřejnění musíš nejpozději do 10 pracovních dnů potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Pokud tak neučiníš, vzdáváš se své možnosti stát se žákem dané školy.

Jestliže uspěješ v dvou školách, máš právo si vybrat jednu z nich a do té lístek podáš.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit.

Tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole v době podání přihlášky.

 

Nevyšlo to?

Když neuspěješ u talentové zkoušky, přijde ti písemné vyrozumění.

 

Tím ale nic nekončí. Jestliže jsi nebyl/a přijat/a do oboru s talentovou zkouškou, máš právo účastnit se přijímacího řízení pro ostatní obory v pozdějším termínu. Podívej se na jiné možnosti studia, zvol si jiný obor a do 1. března znovu podej dvě přihlášky ke studiu.

 

 

Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách na školní rok 2017/2018

Vložil(a): Eva Čechová

 •   pro 1 kolo přijímacího řízení si může uchazeč podat 2 přihlášky (na 2 školy, nebo na 1 školu a dva obory)
 •   pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezený, na každou přihlášku se už vyplňuje jen jedna škola
 •   rodiče žáka podávají přihlášku sami přímo řediteli střední školy, do které se žák hlásí, z toho plyne, že jsou sami odpovědni za správné vyplnění názvu školy, názvu a kódu oboru vzdělávání a za doložení všech potřebných dokladů – lékařské potvrzení, vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC), diplomy ze soutěží, atd. Termín podání přihlášky je do 1. 3. 2017.
 •   v případě přijetí ke studiu je uchazeč povinen potvrdit nástup do příslušné školy doručením zápisového lístku řediteli střední školy, pro kterou se rozhodl. Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení nebo doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Při nedodržení tohoto termínu uchazeč ztrácí nárok na přijetí ke studiu.
 •   Odevzdaný zápisový lístek není možné vzít zpět – výjimka je možná pouze v případě, že uchazeč byl přijat na odvolání
 •   zápisové lístky vydává základní škola. Každý žák obdrží pouze 1 zápisový lístek, který bude evidován pod evidenčním číslem ve škole a bude vydán zákonnému zástupci žáka po ověření jeho totožnosti proti jeho podpisu. V případě ztráty zápisového lístku bude vydán na základě čestného prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole a žádosti o vydání. Nový zápisový lístek, který bude označen slovem „NÁHRADNÍ“.
 •   v případě nepřijetí žáka ke studiu je odvolací lhůta 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

Termíny pro podávání přihlášek:

 • Všechny obory: do 1. března 2017
 • Obory vzdělávání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2016

Přijímací zkoušky:

 •   povinná jednotná zkouška v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
 •   přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum),
 •   jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura (60 min – 50 bodů) a Matematika a její aplikace (70 min – 50 bodů) v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
 •   jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech: pro čtyřleté obory vzdělávání 12. 4. a 19. 4., pro šestileté a osmileté obory vzdělávání 18. 4. a 20. 4.
 •   výsledky zveřejní Centrum do 28. 4., škola musí zveřejnit seznam přijatých uchazečů do dvou dnů, tj. do 30. 4.
 •   jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně, hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,

  Školní přijímací zkoušky

 •   může stanovit ředitel školy nezávisle na konání jednotné zkoušky ředitel školy a to v termínech: obory s maturitní zkouškou od 12. 4. – 28. 4., obory bez maturitní zkoušky 22. 4. – 30. 4.

 

TermínAktivita
do 30. září 2016Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkouššek podle § 60c odst. 1 šškolského zákona.
do 31. října 2016Ředitel šškoly vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkoušškou.
do 30. listopadu 2016Uchazeči odevzdají přihlᚹky do oborů vzdělání s talentovou zkoušškou.
od 2. do 15. ledna 2017Talentové zkouššky do oboru vzdělání s talentovou zkoušškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.
od 2. ledna do 15. února 2017Talentové zkouššky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 20. ledna 2017Zaslání sdělení o výsledku talentové zkouššky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.
od 15. do 31. ledna 2017Talentové zkouššky v konzervatořích.
do 31. ledna 2017Ředitel šškoly vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkoušškou).
do 20. února 2017Zaslání sdělení o výsledku talentové zkouššky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 1. března 2017Odevzdání přihlᚹky ke vzdělávání řediteli střední šškoly do oborů bez talentové zkouššky.
od 12. do 28. dubna 2017Stanovené období pro přijímací zkouššky v oborech vzdělání s maturitní zkoušškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
od 22. do 30. dubna 2017Stanovené období pro přijímací zkouššky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkoušškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
12. dubna 20171. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 šškolského zákona).
18. dubna 20171. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkouššky pro obory ššestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 šškolského zákona).
19. dubna 20172. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkouššky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 šškolského zákona).
20. dubna 20172. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkouššky pro obory ššestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 šškolského zákona).
11. května 20171. náhradní termín jednotné zkouššky – vššechny obory vzdělání.
12. května 20172. náhradní termín jednotné zkouššky – vššechny obory vzdělání.

Potřebné informace můžete vyhledat také na internetu :

Informace Vám i žákům ráda podá i výchovná poradkyně Mgr. Michaela Kašíková na ZŠ Měšťanská 21, tel: 533 433 320, mob. 723 482 528

V Brně 21. 11. 2016

Mgr. Michaela Kašíková, výchovná poradkyně