Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Rodič"

Zápis ze zasedání školské rady dne 9. 11. 2021

Vložil(a): Leona Patloková

Zápis ŠR 20211109

Zápis ze zasedání Školské rady

Vložil(a): Petra Pítra

ze dne 26. 8. 2021

Zasedání Školské rady

Úřední hodiny kanceláře školy během letních prázdnin

Vložil(a): Petra Pítra

 • STŘEDA 9:00 – 12:00
 • v jiný čas po předchozí telefonické, nebo e-mailové domluvě.
 
S pozdravem
Mgr. Petr Opletal

Seznam sešitů pro školní rok 2021/2022

Vložil(a): Petra Pítra

ZLEVNĚNÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLNÍ ROK 20/21

Vložil(a): Petra Pítra

PDF leták: A3proskoly

Přihlášky do školní družiny na příští školní rok

Vložil(a): Petra Pítra

Od 1. 6. 2021 se přijímají Zápisní lístky – přihlášky do školní družiny na školní rok 2021/22. Kapacita na budově Dvorecká je 90 míst, na budově Požární 80. Přihlášky najdete v deníčku šd, na stránkách školy nebo na recepci na budovách Dvorecká a Požární. Rodiče budoucích prvňáčků dostanou přihlášky na informativní schůzce v červnu. Na školním webu najdete Pravidla pro přijímání dětí do ŠD a Vnitřní řád ŠD. Ten si, prosím, prostudujte, protože v přihlášce při odevzdání podepisujete, že jste byli s tímto řádem seznámeni. V Zápisním lístku vyplňte všechna žlutá políčka. Odevzdávat můžete na Dvorecké a Požární vychovatelkám ŠD, na recepci, v kanceláři školy na Měšťanské nebo doporučeným dopisem na vedení školy.

Případné dotazy ráda zodpovím. R. Vlčková, vedoucí vychovatelka šd

Seznam kandidátů do Školské rady

Vložil(a): Petra Pítra

Vážení rodiče,
na základě ustanovení Volebního řádu zveřejňujeme tímto Seznam kandidátů do Školské rady dle návrhů dodaných k termínu 24. 5. 2021.
.
S pozdravem
Mgr. Petr Opletal

Vyhlášení voleb do Školské rady

Vložil(a): Petra Pítra

Vážení rodiče.
Ředitel školy v souladu s čl. 4 Volebního řádu Školské rady schváleného Radou MČ Brno-Tuřany a v souladu s § 167 a § 168 zákona 561/2004 v platném znění (Školský zákon) vyhlašuje Volby do Školské rady.
.
Volby proběhnou na školních budovách v termínu 7. 6. 2021. Budovy Dvorecká a Požární 16:00 – 16:45, budova Měšťanská 17:00 – 18:30.
.
Návrhy kandidátů podávejte do 24. 5. 2021 písemně v kanceláři školy nebo do rukou ZŘŠ pro 2. st. nebo oskenované na e-mail: zastupce2.st@zsmestanska.cz.
.
.
S pozdravem
Mgr. Petr Opletal

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 11. 10. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 11. 10. 2020

Přítomní členové ŠR: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Alena Grünwaldová,  Barbora Navrátilová,  Gabriela Štěpánková, Lenka Smutná, Michal Krátký

Omluveni:

Program jednání Školské rady

 1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 19:00 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně. Přítomno je 9 členů ŠR.

 

 1. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.

Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání ŠR:  a) Projednání doplnění Školního řádu o dodatek č. 1 týkající distanční výuky.  Hlasování: pro:  9  , proti 0, zdržel se  0. Schváleno

 

 1. Ředitel školy předložil ŠR k projednání dodatek Školního řádu, který stanovuje pravidla distanční výuky.

ŠR projednala přeložené.

Návrh usnesení: ŠR projednala dodatek č. 1 k platnému Školnímu řádu a souhlasí s ním. Hlasování: pro:  9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno

 

 1. Zasedání ŠR bylo ukončeno v 19:15

Zapsala: Barbora Navrátilová

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 11. 10. 2020

2020_10_11 zápis ŠR

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 8. 9. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 8. 9. 2020

Přítomní členové ŠR: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Alen Grünwaldová, Barbora Navrátilová, Gabriela Štěpánková

Omluveni: Lenka Smutná, Michal Krátký

Host — Petr Opletal, ředitel

Program jednání Školské rady

 1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 17:00 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně. Přítomno je 7 členů ŠR.
 2. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.

Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání šR:

 1. Projednání rozšíření ŠVP o volitelný předmět
 2. Projednání Výroční zprávy 2019/2020
 3. Různé

Hlasování: pro: 7 , proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 1. Ředitel školy předložil ŠR k projednání rozšíření ŠVP o volitelný předmět Historický seminář, který doplňuje a rozšiřuje učivo dějepisu a je určen pro žáky 6. ročníku, kromě sportovních třídy.

ŠR projednala přeložené.

Návrh usnesení: ŠR projednala rozšíření ŠVP platného od 1. 9. 2020

Hlasování: pro: 7 , proti 0, zdržel se 0- schváleno

 1. Ředitel školy předložil ŠR k projednání Výroční zprávu školního roku 2019/2020. ŠR projednala přeložené.

Návrh usnesení: ŠR projednala a schválila Výroční zprávu 2019/2020. Hlasování: pro: 7 , proti 0, zdržel se 0- schváleno

 1. Ředitel školy informoval ŠR o realizovaných opatřeních plynoucích z nařízení Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s COVID 19.
 2. Ředitel informoval ŠR o aktuálním stavu stavebních prací na budově Požární.
 3. Ředitel školy informoval ŠR o řešení podnětů rodičů, i kritických např. k organizaci zahájení školního roku, distanční výuky, komunikaci školy s rodiči. ŠR pozitivně hodnotí aktivní, vstřícný a objektivní přístup ředitele k řešení těchto podnětů.

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 8. 9. 2020

Zápis ŠR 2020_09_08