Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Výpis "Školská rada"

Vyhlášení voleb do Školské rady

Vložil(a): Petra Pítra

Vážení rodiče.
Ředitel školy v souladu s čl. 4 Volebního řádu Školské rady schváleného Radou MČ Brno-Tuřany a v souladu s § 167 a § 168 zákona 561/2004 v platném znění (Školský zákon) vyhlašuje Volby do Školské rady.
.
Volby proběhnou na školních budovách v termínu 7. 6. 2021. Budovy Dvorecká a Požární 16:00 – 16:45, budova Měšťanská 17:00 – 18:30.
.
Návrhy kandidátů podávejte do 24. 5. 2021 písemně v kanceláři školy nebo do rukou ZŘŠ pro 2. st. nebo oskenované na e-mail: zastupce2.st@zsmestanska.cz.
.
.
S pozdravem
Mgr. Petr Opletal

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 11. 10. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 11. 10. 2020

Přítomní členové ŠR: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Alena Grünwaldová,  Barbora Navrátilová,  Gabriela Štěpánková, Lenka Smutná, Michal Krátký

Omluveni:

Program jednání Školské rady

 1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 19:00 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně. Přítomno je 9 členů ŠR.

 

 1. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.

Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání ŠR:  a) Projednání doplnění Školního řádu o dodatek č. 1 týkající distanční výuky.  Hlasování: pro:  9  , proti 0, zdržel se  0. Schváleno

 

 1. Ředitel školy předložil ŠR k projednání dodatek Školního řádu, který stanovuje pravidla distanční výuky.

ŠR projednala přeložené.

Návrh usnesení: ŠR projednala dodatek č. 1 k platnému Školnímu řádu a souhlasí s ním. Hlasování: pro:  9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno

 

 1. Zasedání ŠR bylo ukončeno v 19:15

Zapsala: Barbora Navrátilová

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 11. 10. 2020

2020_10_11 zápis ŠR

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 8. 9. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 8. 9. 2020

Přítomní členové ŠR: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Alen Grünwaldová, Barbora Navrátilová, Gabriela Štěpánková

Omluveni: Lenka Smutná, Michal Krátký

Host — Petr Opletal, ředitel

Program jednání Školské rady

 1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 17:00 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně. Přítomno je 7 členů ŠR.
 2. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.

Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání šR:

 1. Projednání rozšíření ŠVP o volitelný předmět
 2. Projednání Výroční zprávy 2019/2020
 3. Různé

Hlasování: pro: 7 , proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 1. Ředitel školy předložil ŠR k projednání rozšíření ŠVP o volitelný předmět Historický seminář, který doplňuje a rozšiřuje učivo dějepisu a je určen pro žáky 6. ročníku, kromě sportovních třídy.

ŠR projednala přeložené.

Návrh usnesení: ŠR projednala rozšíření ŠVP platného od 1. 9. 2020

Hlasování: pro: 7 , proti 0, zdržel se 0- schváleno

 1. Ředitel školy předložil ŠR k projednání Výroční zprávu školního roku 2019/2020. ŠR projednala přeložené.

Návrh usnesení: ŠR projednala a schválila Výroční zprávu 2019/2020. Hlasování: pro: 7 , proti 0, zdržel se 0- schváleno

 1. Ředitel školy informoval ŠR o realizovaných opatřeních plynoucích z nařízení Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s COVID 19.
 2. Ředitel informoval ŠR o aktuálním stavu stavebních prací na budově Požární.
 3. Ředitel školy informoval ŠR o řešení podnětů rodičů, i kritických např. k organizaci zahájení školního roku, distanční výuky, komunikaci školy s rodiči. ŠR pozitivně hodnotí aktivní, vstřícný a objektivní přístup ředitele k řešení těchto podnětů.

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 8. 9. 2020

Zápis ŠR 2020_09_08

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 22. 6. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

2020_06_22 zápis ŠR

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková,
Lucie Kučerová, Alen Grünwaldová, Barbora Navrátilová, Michal Krátký
Omluvena: Gabriela Štěpánková
Host – Petr Opletal, ředitel

Program jednání Školské rady

1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 17:00 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně.
Přítomno je 8 členů ŠR.

2. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.
Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání ŠR:
a) Souhrnná informace ředitele o průběhu distanční výuky a následné prezenční výuky
b) Diskuse na toto téma
c) Různé
Hlasování: pro: 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3. Ředitel školy informoval zástupce ŠR o:
– průběhu distanční a následně prezenční výuky
– výsledcích provedených anket k distanční výuce mezi rodiči a pedagogy
– stavu pedagogického sboru k následujícímu školnímu roku
– o termínu a způsobu ukončení letošního školního roku a předání vysvědčení
– počtu prvňáčků příštího školního roku
– a různé další

4. Proběhla diskuse na výše uvedená témata.

5. Zasedání ŠR bylo ukončeno v 18:45 hodin.

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 3. 3. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

2020_03_03 zápis ŠR

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 3. 3. 2020
Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková,
Lucie Kučerová, Alena Grünwaldová, Barbora Navrátilová, Michal Krátký
Omluveni: Gabriela Štěpánková
Host části zasedání – Petr Opletal, ředitel

Program jednání Školské rady
1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 17:00 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně.
Přítomno je 8 členů ŠR.

2. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.
Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání ŠR:
a) Všeobecné zhodnocení prvního pololetí školního roku
b) Prezentace školy na veřejnosti – školní akce
c) Různé
Hlasování: pro: 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3. ŠR by měla zájem o setkání s představiteli RFA. Ředitel školy přislíbil zprostředkování schůzky.
4. Proběhla diskuse na téma organizace školních akcí.
5. Ředitel informoval ŠR o provedených preventivních opatření proti šíření respiračních chorob.
6. Organizační připomínky k projektu sběru papíru na ZŠ.
7. Různé
8. V 19:40 byla ŠR skončena.
Zapsala: Barbora Navrátilová

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 22. 10. 2019

Vložil(a): Jiří Pivrnec

2019_10_22 zápis ŠR

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková,
Lucie Kučerová, Alen Grünwaldová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Michal Krátký
Host – Petr Opletal, ředitel

Program jednání Školské rady

1. Projednání a schválení předložené Výroční zprávy za školní rok 2018/2019
Školské radě byla předložena k odsouhlasení Výroční zpráva za Školní rok 2018/2019.
Návrh usnesení: Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 v předloženém
znění.Hlasování: pro: 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

2) Různé
– konto rodiče – postřehy, připomínky
– návrh na jednotný tok informací ze školy směrem k rodičům
– diskuse – různé

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 8. 2019

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Zápis ŠR 2019_08_28 signovaný dokument

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 8. 2019

Přítomní členové školské rady:

Radek Vondra, Antonín Tůma, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Alena Grünwaldová, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Michal Krátký, Lenka Smutná

Host: Mgr. Petr Opletal — ředitel ZŠ

 1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 18:10 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně. Přítomno je 9 členů ŠR.
 2. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.

Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání ŠR:

 1. Projednání a schválení školní řádu
 2. Informace od ředitele školy
 3. Různé, diskuse.

Hlasování: pro: 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 1. ŠR projednala ředitelem školy předložený upravený školní řád platný od 1. 9. 2019. Ředitel zodpověděl dotazy členů , členové ŠR předložili body k doplnění do ŠŘ, které ředitel zapracuje do finální verze dokumentu. Návrh usnesení: ŠR schvaluje školní řád platný od 1.9.2019

Hlasování: pro: 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 1. Ředitel informoval členy ŠR o instalaci a zprovoznění kamerového systému na budově ZŠ Měšťanská v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Členové ŠR si prohlédli nové učebny v přístavbě základní školy a odbornou učebnu fyziky a chemie.
 3. Předsedkyně ŠR poděkovala členům ŠR a panu řediteli za účast a zasedání ŠR ukončila v 19:55 hodin.

Zapsala: Barbora Navrátilová, 28.8.2019

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 28. 8. 2019                                                                                                          1

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 10. 5. 2019

Vložil(a): Leona Patloková

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 04. 10. 2018

Vložil(a): Radek Vecheta

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 4. 10. 2018

Přítomní členové školské rady:

Radek Vondra, Antonín Tůma, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Alena Grünwaldová, Renata Vlčková, Lucie Kučerová

Omluveni:  Michal Krátký, Lenka Smutná

Host: Mgr. Petr Opletal – ředitel ZŠ

Program jednání Školské rady

1.       Seznámení členů ŠR s novým ředitelem ZŠ

2.       Projednání výroční zprávy za školní rok 2017/2018

3.       Různé Celý článek

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 11. 2017

Vložil(a): Radek Vecheta

Přítomní členové školské rady dle přiložené prezenční listiny

Program jednání Školské rady
1. Projednání oznámení MMB, odbor školství, mládeže a tělovýchovy o ukončení šestiletého období ředitele školy a lhůta pro vyhlášení konkursu
ŠR nadpoloviční většinou odsouhlasila, že podá zřizovateli návrh na vyhlášení konkursu na místo ředitele ZŠ Měšťanská a odvolání stávající ředitelky z jejího pracovního místa.
2. Informace zaslané od ředitele školy
Zájem rodičů z Kobylnic (místní ZŠ pouze pro I. stupeň ) přestup cca 9 žáků do 6. ročníku od září 2018. Rodičům bylo vedením školy sděleno, že přestup je možný do počtu 15 žáků.
3. Volby do ŠR
8. 1. 2018 na třídních schůzkách proběhnou avizované volby do školské rady. Podrobnější informace sdělí vedení ŠR následně.
Zapsala: Barbora Navrátilová