Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Výpis "Školská rada"

Zápis ze zasedání školské rady dne 9. 11. 2021

Vložil(a): Leona Patloková

Zápis ŠR 20211109

Zápis ze zasedání Školské rady

Vložil(a): Petra Pítra

ze dne 26. 8. 2021

Zasedání Školské rady

Seznam kandidátů do Školské rady

Vložil(a): Petra Pítra

Vážení rodiče,
na základě ustanovení Volebního řádu zveřejňujeme tímto Seznam kandidátů do Školské rady dle návrhů dodaných k termínu 24. 5. 2021.
.
S pozdravem
Mgr. Petr Opletal

Vyhlášení voleb do Školské rady

Vložil(a): Petra Pítra

Vážení rodiče.
Ředitel školy v souladu s čl. 4 Volebního řádu Školské rady schváleného Radou MČ Brno-Tuřany a v souladu s § 167 a § 168 zákona 561/2004 v platném znění (Školský zákon) vyhlašuje Volby do Školské rady.
.
Volby proběhnou na školních budovách v termínu 7. 6. 2021. Budovy Dvorecká a Požární 16:00 – 16:45, budova Měšťanská 17:00 – 18:30.
.
Návrhy kandidátů podávejte do 24. 5. 2021 písemně v kanceláři školy nebo do rukou ZŘŠ pro 2. st. nebo oskenované na e-mail: zastupce2.st@zsmestanska.cz.
.
.
S pozdravem
Mgr. Petr Opletal

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 11. 10. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 11. 10. 2020

Přítomní členové ŠR: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Alena Grünwaldová,  Barbora Navrátilová,  Gabriela Štěpánková, Lenka Smutná, Michal Krátký

Omluveni:

Program jednání Školské rady

 1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 19:00 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně. Přítomno je 9 členů ŠR.

 

 1. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.

Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání ŠR:  a) Projednání doplnění Školního řádu o dodatek č. 1 týkající distanční výuky.  Hlasování: pro:  9  , proti 0, zdržel se  0. Schváleno

 

 1. Ředitel školy předložil ŠR k projednání dodatek Školního řádu, který stanovuje pravidla distanční výuky.

ŠR projednala přeložené.

Návrh usnesení: ŠR projednala dodatek č. 1 k platnému Školnímu řádu a souhlasí s ním. Hlasování: pro:  9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno

 

 1. Zasedání ŠR bylo ukončeno v 19:15

Zapsala: Barbora Navrátilová

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 11. 10. 2020

2020_10_11 zápis ŠR

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 8. 9. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 8. 9. 2020

Přítomní členové ŠR: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Alen Grünwaldová, Barbora Navrátilová, Gabriela Štěpánková

Omluveni: Lenka Smutná, Michal Krátký

Host — Petr Opletal, ředitel

Program jednání Školské rady

 1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 17:00 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně. Přítomno je 7 členů ŠR.
 2. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.

Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání šR:

 1. Projednání rozšíření ŠVP o volitelný předmět
 2. Projednání Výroční zprávy 2019/2020
 3. Různé

Hlasování: pro: 7 , proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 1. Ředitel školy předložil ŠR k projednání rozšíření ŠVP o volitelný předmět Historický seminář, který doplňuje a rozšiřuje učivo dějepisu a je určen pro žáky 6. ročníku, kromě sportovních třídy.

ŠR projednala přeložené.

Návrh usnesení: ŠR projednala rozšíření ŠVP platného od 1. 9. 2020

Hlasování: pro: 7 , proti 0, zdržel se 0- schváleno

 1. Ředitel školy předložil ŠR k projednání Výroční zprávu školního roku 2019/2020. ŠR projednala přeložené.

Návrh usnesení: ŠR projednala a schválila Výroční zprávu 2019/2020. Hlasování: pro: 7 , proti 0, zdržel se 0- schváleno

 1. Ředitel školy informoval ŠR o realizovaných opatřeních plynoucích z nařízení Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s COVID 19.
 2. Ředitel informoval ŠR o aktuálním stavu stavebních prací na budově Požární.
 3. Ředitel školy informoval ŠR o řešení podnětů rodičů, i kritických např. k organizaci zahájení školního roku, distanční výuky, komunikaci školy s rodiči. ŠR pozitivně hodnotí aktivní, vstřícný a objektivní přístup ředitele k řešení těchto podnětů.

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 8. 9. 2020

Zápis ŠR 2020_09_08

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 22. 6. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

2020_06_22 zápis ŠR

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková,
Lucie Kučerová, Alen Grünwaldová, Barbora Navrátilová, Michal Krátký
Omluvena: Gabriela Štěpánková
Host – Petr Opletal, ředitel

Program jednání Školské rady

1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 17:00 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně.
Přítomno je 8 členů ŠR.

2. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.
Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání ŠR:
a) Souhrnná informace ředitele o průběhu distanční výuky a následné prezenční výuky
b) Diskuse na toto téma
c) Různé
Hlasování: pro: 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3. Ředitel školy informoval zástupce ŠR o:
– průběhu distanční a následně prezenční výuky
– výsledcích provedených anket k distanční výuce mezi rodiči a pedagogy
– stavu pedagogického sboru k následujícímu školnímu roku
– o termínu a způsobu ukončení letošního školního roku a předání vysvědčení
– počtu prvňáčků příštího školního roku
– a různé další

4. Proběhla diskuse na výše uvedená témata.

5. Zasedání ŠR bylo ukončeno v 18:45 hodin.

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 3. 3. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

2020_03_03 zápis ŠR

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 3. 3. 2020
Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková,
Lucie Kučerová, Alena Grünwaldová, Barbora Navrátilová, Michal Krátký
Omluveni: Gabriela Štěpánková
Host části zasedání – Petr Opletal, ředitel

Program jednání Školské rady
1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 17:00 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně.
Přítomno je 8 členů ŠR.

2. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.
Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání ŠR:
a) Všeobecné zhodnocení prvního pololetí školního roku
b) Prezentace školy na veřejnosti – školní akce
c) Různé
Hlasování: pro: 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3. ŠR by měla zájem o setkání s představiteli RFA. Ředitel školy přislíbil zprostředkování schůzky.
4. Proběhla diskuse na téma organizace školních akcí.
5. Ředitel informoval ŠR o provedených preventivních opatření proti šíření respiračních chorob.
6. Organizační připomínky k projektu sběru papíru na ZŠ.
7. Různé
8. V 19:40 byla ŠR skončena.
Zapsala: Barbora Navrátilová

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 22. 10. 2019

Vložil(a): Jiří Pivrnec

2019_10_22 zápis ŠR

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková,
Lucie Kučerová, Alen Grünwaldová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Michal Krátký
Host – Petr Opletal, ředitel

Program jednání Školské rady

1. Projednání a schválení předložené Výroční zprávy za školní rok 2018/2019
Školské radě byla předložena k odsouhlasení Výroční zpráva za Školní rok 2018/2019.
Návrh usnesení: Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 v předloženém
znění.Hlasování: pro: 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

2) Různé
– konto rodiče – postřehy, připomínky
– návrh na jednotný tok informací ze školy směrem k rodičům
– diskuse – různé

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 8. 2019

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Zápis ŠR 2019_08_28 signovaný dokument

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 8. 2019

Přítomní členové školské rady:

Radek Vondra, Antonín Tůma, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Alena Grünwaldová, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Michal Krátký, Lenka Smutná

Host: Mgr. Petr Opletal — ředitel ZŠ

 1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 18:10 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně. Přítomno je 9 členů ŠR.
 2. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.

Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání ŠR:

 1. Projednání a schválení školní řádu
 2. Informace od ředitele školy
 3. Různé, diskuse.

Hlasování: pro: 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 1. ŠR projednala ředitelem školy předložený upravený školní řád platný od 1. 9. 2019. Ředitel zodpověděl dotazy členů , členové ŠR předložili body k doplnění do ŠŘ, které ředitel zapracuje do finální verze dokumentu. Návrh usnesení: ŠR schvaluje školní řád platný od 1.9.2019

Hlasování: pro: 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 1. Ředitel informoval členy ŠR o instalaci a zprovoznění kamerového systému na budově ZŠ Měšťanská v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Členové ŠR si prohlédli nové učebny v přístavbě základní školy a odbornou učebnu fyziky a chemie.
 3. Předsedkyně ŠR poděkovala členům ŠR a panu řediteli za účast a zasedání ŠR ukončila v 19:55 hodin.

Zapsala: Barbora Navrátilová, 28.8.2019

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 28. 8. 2019                                                                                                          1