Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Výpis "Školská rada"

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 8. 2019

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Zápis ŠR 2019_08_28 signovaný dokument

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 8. 2019

Přítomní členové školské rady:

Radek Vondra, Antonín Tůma, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Alena Grünwaldová, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Michal Krátký, Lenka Smutná

Host: Mgr. Petr Opletal — ředitel ZŠ

 1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 18:10 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně. Přítomno je 9 členů ŠR.
 2. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.

Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání ŠR:

 1. Projednání a schválení školní řádu
 2. Informace od ředitele školy
 3. Různé, diskuse.

Hlasování: pro: 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 1. ŠR projednala ředitelem školy předložený upravený školní řád platný od 1. 9. 2019. Ředitel zodpověděl dotazy členů , členové ŠR předložili body k doplnění do ŠŘ, které ředitel zapracuje do finální verze dokumentu. Návrh usnesení: ŠR schvaluje školní řád platný od 1.9.2019

Hlasování: pro: 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 1. Ředitel informoval členy ŠR o instalaci a zprovoznění kamerového systému na budově ZŠ Měšťanská v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Členové ŠR si prohlédli nové učebny v přístavbě základní školy a odbornou učebnu fyziky a chemie.
 3. Předsedkyně ŠR poděkovala členům ŠR a panu řediteli za účast a zasedání ŠR ukončila v 19:55 hodin.

Zapsala: Barbora Navrátilová, 28.8.2019

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 28. 8. 2019                                                                                                          1

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 10. 5. 2019

Vložil(a): Leona Patloková

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 04. 10. 2018

Vložil(a): Radek Vecheta

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 4. 10. 2018

Přítomní členové školské rady:

Radek Vondra, Antonín Tůma, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Alena Grünwaldová, Renata Vlčková, Lucie Kučerová

Omluveni:  Michal Krátký, Lenka Smutná

Host: Mgr. Petr Opletal – ředitel ZŠ

Program jednání Školské rady

1.       Seznámení členů ŠR s novým ředitelem ZŠ

2.       Projednání výroční zprávy za školní rok 2017/2018

3.       Různé Celý článek

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 11. 2017

Vložil(a): Radek Vecheta

Přítomní členové školské rady dle přiložené prezenční listiny

Program jednání Školské rady
1. Projednání oznámení MMB, odbor školství, mládeže a tělovýchovy o ukončení šestiletého období ředitele školy a lhůta pro vyhlášení konkursu
ŠR nadpoloviční většinou odsouhlasila, že podá zřizovateli návrh na vyhlášení konkursu na místo ředitele ZŠ Měšťanská a odvolání stávající ředitelky z jejího pracovního místa.
2. Informace zaslané od ředitele školy
Zájem rodičů z Kobylnic (místní ZŠ pouze pro I. stupeň ) přestup cca 9 žáků do 6. ročníku od září 2018. Rodičům bylo vedením školy sděleno, že přestup je možný do počtu 15 žáků.
3. Volby do ŠR
8. 1. 2018 na třídních schůzkách proběhnou avizované volby do školské rady. Podrobnější informace sdělí vedení ŠR následně.
Zapsala: Barbora Navrátilová

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 8. 6. 2017

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Přítomní členové školské rady dle přiložené prezenční listiny

Program jednání Školské rady
1. Projednání změny organizace tříd od školního roku 2017/2018
Na základě záměru zřízení sportovních tříd na vyšším stupni ZŠ Měšťanská, který vedení školy prezentovalo rodičům žáků dne 5. 6. 2017 na třídních schůzkách, byla ŠR oslovena rodiči žáků se stížností na postup a prezentaci tohoto záměru.
ŠR nebyla vedením školy o výše uvedeném informována a domnívá se, že tímto mohlo dojít k procesnímu pochybení.
Z toho důvodu ŠR navrhuje podat podnět k projednání celé záležitosti ČŠI. Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 3

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 21. 2. 2017

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Přítomní členové školské rady: Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Jiří Polák

Hosté: Bohumíra Benešová, Hanuš Horák (Školní komise), Miroslav Dorazil (zástupce zřizovatele),  Božena Küfhaberová (ředitelka ZŠ)

 

Program jednání Školské rady

 1. Projednání zprávy ČŠI

ŠR společně se zástupci Školské komise projednala s ředitelkou školy nedostatky plynoucí z provedené kontroly ČSI a přednesla jí svá doporučení k jednotlivým bodům.

Jako hlavní nedostatek hodnotí nedostatečnou hospitační a kontrolní činnost.

ŠR požádala ředitelku o dodání výčtu provedených hospitací od školního roku 2015/2016 doposud včetně formuláře pro hodnocení hospitace a dále o předložení plánu hospitací pro druhé pololetí tohoto školního roku a upraveného vzoru písemného zápisu z ní. Ředitelka přislíbila dodání seznamu včetně výčtu provedených kontrolních činností.

 

 1. Vzdělávání pedagogů

Celý článek

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 18. 10. 2016

Vložil(a): Eva Čechová

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 18. 10. 2016

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková,

Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Jiří Polák

Host – Bohumíra Benešová, předsedkyně Školní komise

Program jednání Školské rady

1. Projednání a schválení předložené Výroční zprávy za školní rok 2015/2016

Školské radě byla předložena k odsouhlasení Celý článek

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 11. 5. 2016

Vložil(a): Eva Čechová

 1. Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Lucie Kučerová, Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová,

Omluveni: pí. Vlčková a pí. Vintrlíková,

Účast mimo členy ŠR: pí. Küfhaberová – ředitelka ZŠ, p. Vecheta – zástupce ZŠ, p. Horák – předseda školské komise

Projednané body:

Školská rada požádala před konáním zasedání ŠR zástupce školy o dodání informací k níže uvedeným bodům. Zástupci školy byly odprezentovány tyto informace: Celý článek

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 1. 2016

Vložil(a): Eva Čechová

Přítomní členové ŠR: Radomír Vondra, Lenka Smutná, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová

Hosté: paní ředitelka Küfhaberová

Omluveni: Antonín Tůma, Jana Vintrlíková

Program jednání Školské rady (dále jen ŠR)

Otázky na paní ředitelku:

 • Zástupkyně nižšího stupně
 1. ředitelka – současná paní zástupkyně vzala funkci na rok, od nového školního roku budu hledat jinou osobu. ŠR rada bude o výběru včas informována.

2) Jaký bude rozvrh pro novou sportovní halu a stávající tělocvičnu na Měšťanské? Jak bude zajištěn převoz dětí nižšího stupně? Jak bude řešeno finančně? Celý článek

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 20. 10. 2015

Vložil(a): Eva Čechová