Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Výpis "Školská rada"

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 22. 6. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

2020_06_22 zápis ŠR

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková,
Lucie Kučerová, Alen Grünwaldová, Barbora Navrátilová, Michal Krátký
Omluvena: Gabriela Štěpánková
Host – Petr Opletal, ředitel

Program jednání Školské rady

1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 17:00 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně.
Přítomno je 8 členů ŠR.

2. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.
Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání ŠR:
a) Souhrnná informace ředitele o průběhu distanční výuky a následné prezenční výuky
b) Diskuse na toto téma
c) Různé
Hlasování: pro: 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3. Ředitel školy informoval zástupce ŠR o:
– průběhu distanční a následně prezenční výuky
– výsledcích provedených anket k distanční výuce mezi rodiči a pedagogy
– stavu pedagogického sboru k následujícímu školnímu roku
– o termínu a způsobu ukončení letošního školního roku a předání vysvědčení
– počtu prvňáčků příštího školního roku
– a různé další

4. Proběhla diskuse na výše uvedená témata.

5. Zasedání ŠR bylo ukončeno v 18:45 hodin.

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 3. 3. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

2020_03_03 zápis ŠR

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 3. 3. 2020
Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková,
Lucie Kučerová, Alena Grünwaldová, Barbora Navrátilová, Michal Krátký
Omluveni: Gabriela Štěpánková
Host části zasedání – Petr Opletal, ředitel

Program jednání Školské rady
1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 17:00 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně.
Přítomno je 8 členů ŠR.

2. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.
Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání ŠR:
a) Všeobecné zhodnocení prvního pololetí školního roku
b) Prezentace školy na veřejnosti – školní akce
c) Různé
Hlasování: pro: 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3. ŠR by měla zájem o setkání s představiteli RFA. Ředitel školy přislíbil zprostředkování schůzky.
4. Proběhla diskuse na téma organizace školních akcí.
5. Ředitel informoval ŠR o provedených preventivních opatření proti šíření respiračních chorob.
6. Organizační připomínky k projektu sběru papíru na ZŠ.
7. Různé
8. V 19:40 byla ŠR skončena.
Zapsala: Barbora Navrátilová

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 22. 10. 2019

Vložil(a): Jiří Pivrnec

2019_10_22 zápis ŠR

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková,
Lucie Kučerová, Alen Grünwaldová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Michal Krátký
Host – Petr Opletal, ředitel

Program jednání Školské rady

1. Projednání a schválení předložené Výroční zprávy za školní rok 2018/2019
Školské radě byla předložena k odsouhlasení Výroční zpráva za Školní rok 2018/2019.
Návrh usnesení: Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 v předloženém
znění.Hlasování: pro: 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

2) Různé
– konto rodiče – postřehy, připomínky
– návrh na jednotný tok informací ze školy směrem k rodičům
– diskuse – různé

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 8. 2019

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Zápis ŠR 2019_08_28 signovaný dokument

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 8. 2019

Přítomní členové školské rady:

Radek Vondra, Antonín Tůma, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Alena Grünwaldová, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Michal Krátký, Lenka Smutná

Host: Mgr. Petr Opletal — ředitel ZŠ

 1. Jednání ŠR zahájila předsedkyně Barbora Navrátilová v 18:10 hodin. Zasedání bylo svoláno řádně. Přítomno je 9 členů ŠR.
 2. Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu ŠR. Za zapisovatele navrhla sebe.

Návrh usnesení: ŠR schvaluje zapisovatele Barboru Navrátilovou a navržený program zasedání ŠR:

 1. Projednání a schválení školní řádu
 2. Informace od ředitele školy
 3. Různé, diskuse.

Hlasování: pro: 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 1. ŠR projednala ředitelem školy předložený upravený školní řád platný od 1. 9. 2019. Ředitel zodpověděl dotazy členů , členové ŠR předložili body k doplnění do ŠŘ, které ředitel zapracuje do finální verze dokumentu. Návrh usnesení: ŠR schvaluje školní řád platný od 1.9.2019

Hlasování: pro: 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 1. Ředitel informoval členy ŠR o instalaci a zprovoznění kamerového systému na budově ZŠ Měšťanská v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Členové ŠR si prohlédli nové učebny v přístavbě základní školy a odbornou učebnu fyziky a chemie.
 3. Předsedkyně ŠR poděkovala členům ŠR a panu řediteli za účast a zasedání ŠR ukončila v 19:55 hodin.

Zapsala: Barbora Navrátilová, 28.8.2019

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 28. 8. 2019                                                                                                          1

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 10. 5. 2019

Vložil(a): Leona Patloková

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 04. 10. 2018

Vložil(a): Radek Vecheta

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 4. 10. 2018

Přítomní členové školské rady:

Radek Vondra, Antonín Tůma, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Alena Grünwaldová, Renata Vlčková, Lucie Kučerová

Omluveni:  Michal Krátký, Lenka Smutná

Host: Mgr. Petr Opletal – ředitel ZŠ

Program jednání Školské rady

1.       Seznámení členů ŠR s novým ředitelem ZŠ

2.       Projednání výroční zprávy za školní rok 2017/2018

3.       Různé Celý článek

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 11. 2017

Vložil(a): Radek Vecheta

Přítomní členové školské rady dle přiložené prezenční listiny

Program jednání Školské rady
1. Projednání oznámení MMB, odbor školství, mládeže a tělovýchovy o ukončení šestiletého období ředitele školy a lhůta pro vyhlášení konkursu
ŠR nadpoloviční většinou odsouhlasila, že podá zřizovateli návrh na vyhlášení konkursu na místo ředitele ZŠ Měšťanská a odvolání stávající ředitelky z jejího pracovního místa.
2. Informace zaslané od ředitele školy
Zájem rodičů z Kobylnic (místní ZŠ pouze pro I. stupeň ) přestup cca 9 žáků do 6. ročníku od září 2018. Rodičům bylo vedením školy sděleno, že přestup je možný do počtu 15 žáků.
3. Volby do ŠR
8. 1. 2018 na třídních schůzkách proběhnou avizované volby do školské rady. Podrobnější informace sdělí vedení ŠR následně.
Zapsala: Barbora Navrátilová

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 8. 6. 2017

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Přítomní členové školské rady dle přiložené prezenční listiny

Program jednání Školské rady
1. Projednání změny organizace tříd od školního roku 2017/2018
Na základě záměru zřízení sportovních tříd na vyšším stupni ZŠ Měšťanská, který vedení školy prezentovalo rodičům žáků dne 5. 6. 2017 na třídních schůzkách, byla ŠR oslovena rodiči žáků se stížností na postup a prezentaci tohoto záměru.
ŠR nebyla vedením školy o výše uvedeném informována a domnívá se, že tímto mohlo dojít k procesnímu pochybení.
Z toho důvodu ŠR navrhuje podat podnět k projednání celé záležitosti ČŠI. Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 3

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 21. 2. 2017

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Přítomní členové školské rady: Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Jiří Polák

Hosté: Bohumíra Benešová, Hanuš Horák (Školní komise), Miroslav Dorazil (zástupce zřizovatele),  Božena Küfhaberová (ředitelka ZŠ)

 

Program jednání Školské rady

 1. Projednání zprávy ČŠI

ŠR společně se zástupci Školské komise projednala s ředitelkou školy nedostatky plynoucí z provedené kontroly ČSI a přednesla jí svá doporučení k jednotlivým bodům.

Jako hlavní nedostatek hodnotí nedostatečnou hospitační a kontrolní činnost.

ŠR požádala ředitelku o dodání výčtu provedených hospitací od školního roku 2015/2016 doposud včetně formuláře pro hodnocení hospitace a dále o předložení plánu hospitací pro druhé pololetí tohoto školního roku a upraveného vzoru písemného zápisu z ní. Ředitelka přislíbila dodání seznamu včetně výčtu provedených kontrolních činností.

 

 1. Vzdělávání pedagogů

Celý článek

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 18. 10. 2016

Vložil(a): Eva Čechová

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 18. 10. 2016

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková,

Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Jiří Polák

Host – Bohumíra Benešová, předsedkyně Školní komise

Program jednání Školské rady

1. Projednání a schválení předložené Výroční zprávy za školní rok 2015/2016

Školské radě byla předložena k odsouhlasení Celý článek