Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Informace » Nová a zajímavá výuka metodou SOLE na Měšťanské má rok za sebou

Nová a zajímavá výuka metodou SOLE na Měšťanské má rok za sebou

Vložil(a): Božena Küfhaberová

zveřejněné články na webu na tuto novou, experimentální výuku  upozorňovaly. Rodiče i ostatní zájemci měli možnost několikrát za rok se přijít podívat, jak výuka „vypadá“.  Mile překvapena a potěšena byla po návštěvě hodiny zeměpisu v 6. C i PhDr. Marie Klusoňová, zástupkyně vedoucího OŠMT MMB. Při prezentaci svých nalezených odpovědí na dané otázky byli  žáci tak pohotoví, že do diskuse přibrali nejen  jmenovanou paní, ale i ředitelku školy. Dr. Klusoňová  velice ocenila  u těchto šesťáků odvahu, vyjadřovací schopnosti a umění prezentovat.

Pokud někdo ještě o metodě SOLE neslyšel, nabízíme nejen vysvětlení, ale i zhodnocení zkušebního roku, které na Měšťanské v červnu proběhlo.  Metoda SOLE přinesla zásadní změnu ve výuce, která viditelně většinu žáků oslovila a přinesla pocit radosti z učení.

Tuto v České republice zcela novou metodu výuky představili  zakládající členové neziskové organizace CoEdu (Coaching in Education www.coedu.cz).  Do experimentu vstoupila kromě naší  základní školy ještě ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích u Prahy.

Inspirací pro vedení školy v Tuřanech i učitele bylo shlédnutí videa pana Sugaty Mitry http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education?language=cs a následný seminář ing. Michala Ondráčka ze společnosti Koučink Centrum. Někteří učitelé byli rozpačití, jiní nadšeni. Vedení novou metodu výuky podporovalo, byť s sebou nesla řadu otázek.

Sole na Měšťanské

SOLE (Self Organised Learning Environment) znamená samoorganizované učební prostředí. V praxi to přináší učení založené na zvídavosti (Enquiry Based Learning), avšak poněkud v jiném prostředí než je běžná třída. Speciálně upravenou „studovnu“ stačili na Měšťanské vybudovat za finanční a organizační podpory Koučink Centra na konci srpna 2013. V září přivítala nově zkolaudovaná učebna první studenty. Představte si prostor, ve kterém je 6 půlkruhových stolů, na každém z nich 1 laptop u kterého pracuje 3 – 5 žáků (1 skupinka). Vedle učebny je zapotřebí podpořit učitele v koučovacím přístupu a jeho aplikací do výchovy a vzdělávání dětí.

JAK FUNGUJE SAMOORGANIZOVANÉ UČEBNÍ PROSTŘEDÍ

Po zazvonění dostanou žáci “zvídavé otázky”, které se týkají látky, jež má být za hodinu probrána a je v souladu se ŠVP. Např. Jak vznikají horniny? Kde vznikají vulkány a hurikány a jak se od sebe liší? Následně třída pracuje bez přítomnosti učitele, který po zadání otázek dětem ze třídy odchází a sleduje práci žáků mimo třídu. Role učitele spočívá právě ve specifické přípravě a důkladné promyšlenosti zvídavých otázek na danou výuku. Práci žáků řídí „šerif“ – zvolený spolužáky na začátku hodiny. Šerif je “spojka” mezi žáky a učitelem. Jen s ním třída během práce komunikuje a řeší vzniklé situace. Šerif v případě potřeby zprostředkovává komunikaci mezi třídou a učitelem, který práci žáků „dozoruje“ z exteriéru učebny.

Třída pracuje podle následujících pravidel:

  • Studenti si vytvoří skupiny okolo 4 členů.
  • Žáci si vybírají své vlastní skupiny.
  • Mohou kdykoliv skupiny měnit.
  • Děti mohou obcházet a pozorovat ostatní skupiny, co dělají a mohou to sdělovat své vlastní skupině (mohou tedy „opisovat“, radit si a pomáhat).
  • Po vymezeném času by žáci měli být připraveni prezentovat své odpovědi.

SOLE

 

ROLE UČITELE V SOLE

Důležitou součástí a možná největší výzva je přístup a role učitele. Koučink Centrum poskytlo učitelům vzdělávání v koučinku, aby  podpořilo tuto nejednoduchou změnu v roli učitele – z “přenašeče”  informací na zvídavého partnera, který klade otázky. Náročnost učitele na výuku spočívá zejména ve stanovení zvídavé (široké, otevřené, obtížné) otázky, která má studeny zaujmout a inspirovat ke hledání odpovědí. Další jeho důležitá role je v organizaci prezentace získaných informací, které si žáci pomocí internetu našli a pochopili. Velmi důležité je časové rozvržení výukové hodiny. Po úvodním rozdělení žáků do skupin mají žáci prostor pro vyhledávání odpovědí na zadané otázky (30 – 40 minut). Pak následuje časový prostor, kdy vyhledané informace, odpovědi a zkušenost sdělují ostatním. Tuto diskusi (prezentaci) již řídí učitel. Nikdy nehodnotí sdělované informace, a to i v případě, že žáci nedošli ke správné odpovědi. Velmi podnětné je i sebehodnocení studentů, které probíhá většinou v rámci skupin, ne jednotlivců.

PŘÍRODOPIS, DĚJEPIS, ZEMĚPIS  JINAK

Tato teoretická osnova výuky byla bez větších předchozích zkušeností realizována do praxe na Měšťanské v 6. ročníku, ve všech třech paralelních třídách. V 6. A se metodou SOLE učilo v přírodopisu, v 6. B v dějepisu a v 6. C v zeměpisu. V září vyplnili žáci znalostní test, aby bylo možné ho srovnat v dalším časovém období. Poté jej žáci vyplnili v pololetí a na konci roku. Cílem bylo získat přidanou hodnotu ve vědomostech žáků v daných předmětech ve srovnání s výukou běžnou metodou v paralelních třídách.

I když žáky prokazatelně výuka SOLE bavila a těšili se na ni, bylo třeba získat „hmatatelné“ důkazy viditelných pozitiv. Během roku byly vytypovány ke sledování „nejpotřebnější“ kompetence: naslouchání, mluvení, učení se, spolupráce „já v kolektivu“ a spolupráce „můj pohled na celou třídu“.

Na konci roku pak byla výuka analyzována a srovnány výsledky nejen od žáků samotných, ale také od učitelů, vedení školy a vedení Koučink Centra Praha (viz dále).

RODIČE – PARTNEŘI ŠKOLY A PODPOROVATELÉ PROJEKTU

Od samého počátku zahájení experimentální výuky bylo třeba komunikovat s rodiči. Na konci pátého ročníku byli rodiče žáků seznámeni se základními principy nové výuky, dostali prostor se vyjádřit (vedení školy obdrželo pouze 4 reakce – všechny pozitivní).

Na zářiové třídní schůzce získali rodiče další informace o výuce, během školního roku jim bylo nabídnuto několik možností na účast ve výuce (mj. dny otevřených dveří). Opět škola nezískala žádnou negativní zpětnou vazbu, řada rodičů 6. C (fotbalová třída) se aktivně zapojila do prezentace – sympatické bylo, jak pohotově jim žáci uměli odpovídat.

SOLE OČIMA ŽÁKŮ

Na jaře zadali učitelé v 6. třídách ke zpracování téma: „Co mi dala a co mi vzala výuka SOLE“. Tento úkol byl řešen ve dvou liniích: v českém jazyce byla zadána na dané téma domácí slohová práce a ve výtvarné výchově toto téma žáci zpracovávali ve škole. Zajímavé bylo, jak se do domácí slohové práce zapojili i rodiče – jejich obraty a vyjádření byly místy naprosto jasné a lze usuzovat, že se s tímto jejich děti ztotožnily (lze pojímat jako neoficiální zpětnou vazbu od rodiny). Velmi zajímavé výpovědi přinesly i výtvarné práce dětí, které můžete shlédnout na facebooku www.facebook.cz/projektSOLE. Stručně lze shrnout, že naprosto převažovaly pozitivní výpovědi. Drobná negativa se projevila např. v absenci poutavého vyprávění paní učitelky při výkladu látky nebo bolesti očí, když se žák stále dívá do PC nebo se mu nechce učit se s ostatními (uvítal by samostatnou práci u PC). Zde je vhodné připomenout, že také vedení školy dostalo spoustu reakcí od žáků vyšších tříd, že by taky uvítali metodu SOLE, která se jim jeví nejen zábavná a vlastně se žáci učí sami!!

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ, KDE SE DĚTI MOHOU MÝLIT

Samotný fakt, že žáci cítí potřebu vyhledávat odpovědi, že se učí v prostředí, kde se mohou mýlit a neodrazí se to hned v klasifikaci –  je důležitý zřetel zvolené výukové metody. A aby se žáci chtěli sami se učit – právě zde je velká zodpovědnost na učiteli. Pokud je dobře postavena zvídavá otázka, nemají studenti žádný problém se učit rádi a s chutí!!

 

PRVNÍ ROK SOLE NA MĚŠŤANSKÉ –  VYHODNOCENÍ

Závěrečné červnové zhodnocení výuky SOLE na Měšťanské proběhlo jednak v linii osobní zkušenosti zainteresovaných učitelů, tak ve vyhodnocení znalostních testů a kompetencí. Ukázalo, že bodové hodnocení znalostí žáků mělo nárůst oproti začátku sledovaného období od +3 bodů až do +16,5 bodů. Největší pozitivní nárůst kompetencí byl v oblasti mluvení – u většiny žáků se kvalitativně zvýšila schopnost vyjadřování nejen ve výuce SOLE, ale zřetelná byla i v jiných předmětech i v mimoškolních aktivitách. I když byla práce pro učitele nová a náročná, měli z nové výuky dobrý pocit a podobnou zpětnou vazbu získávali i od žáků.

Při výčtu všech pozitiv je třeba zmínit i negativa, která s sebou nová metoda přináší. Mnohdy se stalo, že ne všechny PC se připojily bez potíží k internetu. Nastaly také chvilky, kdy byli žáci rozptýleni (neměli „svůj den“), tak se přes všechnu motivaci vyučujícího nedostavily očekávané výsledky a prezentace nepřinesla mnoho nového. Často to i žáci přiznali ve svém sebehodnocení. A učitelé také museli čelit situacím, kdy byli studenti tak zabráni do vyhledávání a poté do prezentace, že nebylo v hodině zvládnuto naplánované učivo. I tyto situace byly na závěrečném hodnocení výuky SOLE analyzovány, konzultovány a byla nalezena řešení.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Pro příští školní rok se všichni tři učitelé rozhodli pokračovat ve výuce svých předmětů v 7. ročníku.  V 6. ročníku budou danou výuku opět učit metodou SOLE a navíc bude tato nová metoda aplikována v 6. třídách do hodin fyziky a hudební výchovy. V Brně na Měšťanské 21  jsou všem zájemcům o novou metodu výuky  dveře otevřeny: škola nabízí možnost přijít se do výuky podívat a diskutovat o jiných možnostech a přístupech ve výuce na základních školách. Více informací Vám rádi poskytneme osobně nebo je naleznete na www.zsmestanska.cz.

PODĚKOVÁNÍ

Když se podívám zpět a vidím cestu, kterou všichni zúčastnění museli prošlapat, patří jim obrovské díky. Úřadu MČ Brno – Tuřany, KHS, HZS a zainteresovaným firmám za podporu při budování studovny, učitelům za jejich zapálení, práci sama na sobě a na přípravě hodin jinak, rodičům za podporu projektu i dětí při učení se jinak, kolegům ze ZŠ T.G.Masaryka  v Mnichovicích za sdílení zkušeností a vzájemného učení se za běhu, neziskovce CoEdu za skvělou myšlenku začlenit koučování do výchovy a vzdělávání, projektovému týmu SOLE, který je složený z dobrovolníků různých profesí a Koučink Centru za finanční a projektovou podporu a celoroční odbornou podporu a konzultace. Více na www.coedu.cz/sole nebo na facebooku www.facebook.cz/projektsole

 

PROČ TO VLASTNĚ DĚLÁME

Máme rádi svoji práci. Učíme děti s láskou, snažíme se předávat v rámci školy vše, jak nejlépe umíme. Pravdou je, že doba jde dopředu a my musíme s ní. Technologie v lecčem nahradily informace, které nosíme v hlavách, jsou v knihách nebo se dříve získaly pouze vyprávěním. Dnes ve výce nejde primárně o informace. Děti vědí, kde a jak je najít. Jde o něco navíc. O přípravu do života, týmovou spolupráci, chuť a radost trávit ve škole čas. Umět komunikovat, být zodpovědný, využívat technologie jako zdroj a ne jako přítele. Být zodpovědný sám k sobě, umět kriticky myslet a pracovat s informacemi, umět je rozlišit, udělat si vlastní úsudek, pochopit souvislosti. Být samostatný, ale zároveň umět spolupracovat v týmu. Propojit RADOST – VÝKON – UČENÍ (trojúhelník pracovní výkonnosti Timothy Gallwey – Inner Game of Stress). Vyhodnocení ukazuje, že změna přístupu učitele k žákům a výuce, přesně výše uvedené dovednosti podporuje a SOLE prostředí je nedílnou součástí úspěšné změny.