Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Organizace výuky 2. stupně od pondělí 12. 10.

Organizace výuky 2. stupně od pondělí 12. 10.

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče.

 

Na základě nových rozhodnutí a opatření MZd dochází k částečnému uzavření 2. stupňů základních škol. Toto opatření nabývá účinnosti od pondělí 12. 10. Naší povinností je zavést střídavou výuku. Polovina tříd tedy bude mít klasickou prezenční výuku, druhá polovina tříd přechází na výuku distanční. Obě formy výuky se řídí platným rozvrhem. Připomínám, že distanční výuka je na základě § 184a zákona č. 561/2004 Sb. odst. 3, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) povinná! V souvislosti s tím je povinné také omlouvání absence během distanční výuky!

 

Pravidla distanční výuky:

 

ORGANIZACE A KOMUNIKACE

 

 • 12. 10. – 16. 10.: Třídy 6A, 7A, 8A, 9A, 8C, 9C – prezenční výuka!
 • 12. 10. – 16. 10.: Třídy 6B, 7B, 8B, 9B, 6C, 7C – DISTANČNÍ VÝUKA!
 • 19. 10. – 23. 10.: Třídy 6A, 7A, 8A, 9A, 8C, 9C – DISTANČNÍ VÝUKA!
 • 19. 10. – 23. 10.: Třídy 6B, 7B, 8B, 9B, 6C, 7C – prezenční výuka!
 • Třídy, které budou pokračovat v prezenční výuce, mají klasický rozvrh.
 • Třídy na distanční výuce se také řídí klasickým rozvrhem, ale mají On-line výuku synchronníasynchronní.

Synchronní výuka – učitel je propojen s žáky ve stejný čas na stejném virtuálním místě. Zpravidla výkladová hodina. V předmětech ČJ, M, AJ bude synchronní on-line výuka probíhat 2x týdně, v předmětech D, Z, F, Př, Ch, Nj, VOZ 1x týdně.

 

Asynchronní výuka – žáci pracují na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem. Úkoly zadávají vyučující v souladu s platným rozvrhem tak, aby měl žák zadání k dispozici nejpozději na začátku dané vyučovací hodiny. Náročnost úkolu by neměla přesáhnout dobu vyučovací hodiny (pokud se nejedná o dlouhodobý úkol, nebo projekt). Vyučující určují termín odevzdání úkolu.

 

 • Synchronní online výuku dostanou děti vyznačenou v rozvrhu a jsou povinni se k ní připojit!
 • Ostatní hodiny v rozvrhu mohou žáci využít ke konzultacím a k práci na zadaných úkolech asynchronní formou.
 • Výuka HV, PČ a VV probíhá pouze off-line formou vypracováním zadaného úkolu.
 • Výuka TV neprobíhá.
 • Komunikace žáků s vyučujícími probíhá výhradně prostřednictví účtů Office 365 a aplikace
 • Každý žák školy má přidělené přístupy do platformy Office 365.
 • Komunikace mezi vyučujícími a zákonnými zástupci probíhá výhradně přes systém Bakaláři.
 • Vyučující je povinen komunikovat ve všední dny v pracovní době od 7:00 – 15:30 a odpovědět zákonnému zástupci v termínu 2 pracovních dnů.

 

ABSENCE

 

 • Absencí v distanční formě vzdělávání se rozumí neúčast žáka na on-line hodině a nesplnění úkolu v řádném termínu.
 • Zákonný zástupce je povinen každou takovou absenci žáka omlouvat.
 • Omluva musí být do 48 hodin, jak je uvedeno ve školním řádu.
 • Zákonný zástupce omlouvá žáka třídnímu učiteli prostřednictvím systému Bakaláři.

 

STRAVOVÁNÍ

 

 • Všichni žáci tříd – 9. B a tříd 6C a 7C mají v PONDĚLÍ oběd ODSHLÁŠEN!
 • Od úterý mají ti žáci, kteří chodí na obědy oběd normálně přihlášen, proto pokud se nebudete chtít stravovat ve školní jídelně, musíte si oběd odhlásit!
 • Pokud využijete pro své děti stravování ve školní jídelně, lze to provést pouze jedinou formou – zajistit dětem dva jídlonosiče (jídlonosič č.1 vyzvedávám, jídlonosič č.2 nechávám na další den – další den přinesu jídlonosič č.1, vyzvedávám jídlonosič č.2 a tak stále dokola).
 • Vyzvedávání obědů je možné každý den v době od 11:00 – 14:00 na recepci školy. Tuto variantu vydávání jsme řešili s ohledem na rozvrhy dětí a nezasahují jim do on-line hodin. Na omluvenky z důvodu vyzvedávání obědů tedy nebude brán žádný zřetel!

 

Dále bych chtěl informovat, že na základě opatření MŠMT jsou stanoveny volné dny ve dnech 26. 10. a 27. 10. Na tyto dny navazuje státní svátek a podzimní prázdniny.

 

Děkuji za spolupráci.

 

V Brně dne 9. 10. 2020

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Opletal

Ředitel školy