Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

Podrobné informace k přijímacímu řízení

Doporučení:

Sledovat webové stránky konkrétní SŠ!

Využít dny otevřených dveří na SŠ!

 Vyplňování přihlášek:

1. místo – škola s 1. termín přij. zk.

2. místo – škola s 2. termínem přij. zk.

– podpůrná opatření 2. – 5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Kopii doporučení odevzdá uchazeč na SŠ s přihláškou

– výsledky v soutěžích, účast na olympiádách, atp. Kopii odevzdá uchazeč na SŠ s přihláškou

– některé SŠ vyžadují na přihlášce lékařský posudek. S předstihem se objednat k lékaři ohledně potvrzení přihlášky! Přihlášku nechat lékařem potvrdit až ji od nás dostanete oboustranně zkompletovanou a podepsanou našim panem ředitelem

Informace, na které se rodiče často ptají:

– zápisový lístek (dostanete na třídních schůzkách v lednu) odevzdat na SŠ do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek lze vzít zpět:

a) uplatněný v přij. řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří

b) na základě odvolání

– na Gymnázium se sportovní přípravou se koná talentová zkouška a jednotná přijímací zkouška

– ředitel SŠ pošle uchazeči pozvánku k přijímacím zkouškám. Jejím obsahem bude předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení, místo a čas konání, obsah zkoušky, seznam povolených pomůcek, organizační pokyny

Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč (nebo zákonný zástupce) podává přihlášky na SŠ řediteli SŠ do 1. března.

U oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášek do 30. listopadu.

Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopisu. Žáci jej dostanou u nás ve škole.

Pro první kolo přijímacího řízení, lze podat dvě přihlášky.

Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. 

Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky. (tedy lze podat celkem 4 přihlášky)

Přijímací řízení:

Termíny jednotné přijímací zkoušky: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání.

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky.

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na SŠ je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí:

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet přihlášek již v dalším kole přijímacího řízení není omezen.

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí tuto skutečnost neprodleně krajskému úřadu. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání na SŠ zřizovaných krajem budou zveřejněny na webových stránkách kraje. Dále budou k dispozici na odboru školství krajského úřadu.

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na SŠ v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia

Do prvního ročníku šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy. Do prvního ročníku osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Při přijímacím řízení do prvního ročníku šestiletého a osmiletého gymnázia se postupuje obdobně, jako je popsáno výše.

Odvolací řízení:

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. Ředitel školy zašle odboru školství spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.

Odvolání by mělo obsahovat:

● označení správního orgánu, jemuž je určeno;

● jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;

● název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;

● důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;

● důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);

● jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování;

● datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče.

Poradenství

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Spolupráce