Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Povinně zveřejňované informace

na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

 1. Název školy/školského zařízení

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

 

 1. Důvod a způsob založení školy/školského zařízení

Zřizovatelem školy je Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany se sídlem v Brně, Tuřanské náměstí 1, 620 00.

 

Podmínky a principy, za kterých škola provozuje svoji činnost, jsou uvedeny v dokumentech:

 

 • Školní vzdělávací program pro ZV Škola plná života, č. j. 486/2017 s platností od 1. 9. 2017
 • Zřizovací listina – vydalo Statutární město Brno, MČ Brno-Tuřany

 

 1. Organizační struktura školy/školského zařízení

 

Organizační struktura školy 2022 – odkaz PDF

 

 1. Kontaktní spojení na školu/školské zařízení

 

 • Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o.

Měšťanská 21

620 00 Brno-Tuřany

 

 • Adresa pro osobní návštěvu

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o. (ředitelství školy)

Měšťanská 21

620 00 Brno-Tuřany

 

Detašovaná pracoviště: Dvorecká 4, Požární 1 – obě jsou v MČ Brno-Tuřany

 

 • Úřední hodiny

V pracovní dny od 8 do 12 hodin.

V období prázdnin může dojít ke změně. Bližší informace a upřesnění termínů úředních hodin v době prázdnin jsou dostupné vždy na vývěskách všech školních budov a na adrese www.zsmestanska.cz

 

 • Telefonní čísla

Ředitel školy                                                     533 433 315

Sekretariát                                                         533 433 314

Sborovna Dvorecká 4                                     533 433 327

Sborovna Požární 1                                         533 433 325

 

 • Číslo faxu

Škola fax nepoužívá

 

 • Adresa internetové stránky

www.zsmestanska.cz

 

 • Adresa e-podatelny

hospodar@zsmestanska.cz

 

 • Další elektronické adresy

ID datové schránky: qemmjzt

Další adresy elektronické pošty – viz kontakty na webových stránkách školy

 

 1. Bankovní spojení

Č. účtu ZŠ: 7416504001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu ŠJ:  14838621/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

 

70944776

 

 1. DIČ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, není plátcem DPH.

CZ70944776

 

 1. Dokumenty školy/školského zařízení

 

 • Seznam hlavních dokumentů

 

Školní vzdělávací program (odkaz)

Školní vzdělávací program pro ŠD (odkaz)

Školní řád (odkaz)

 

 • Rozpočet

Rozpočet školy je přístupný na školních webových stránkách:

Základní škola (odkaz)

Školní jídelna (odkaz)

 

 

 1. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice upravující svobodný přístup k informacím (odkaz)

 

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, datovou schránkou, elektronicky na emailovou adresu uvedenou v sekci Kontakty

 

Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Opravné prostředky

Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 1. Formuláře

Formuláře pro rodiče (odkaz)

Jsou zde:

 • přihláška ke stravování
 • žádost o uvolnění z výuky (rekreace)
 • žádost o uvolnění z vyučování předmětu (např. TV, PČ)
 • žádost o individuální vzdělávací plán
 • žádost o přestup žáka do naší školy
 • zápisový lístek do ŠD

 

 1. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

 

Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 1. Předpisy

 

 • Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

 

Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři ředitelky školy

Předpisy můžete také nalézt v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje Ministerstvo vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

 • Vydané právní předpisy

Školní vzdělávací program (odkaz)

Školní vzdělávací program pro ŠD (odkaz)

Školní řád (odkaz)

Ostatní směrnice vydané školou (č. 1–20) jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách.

 

 

 

 1. Úhrady za poskytování informací

 

 • Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný                                                                             1,- Kč

Formát A4 oboustranný                                                                              2,- Kč

Formát A3 jednostranný                                                                             2,- Kč

Formát A3 oboustranný                                                                              3,- Kč

 

Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na černobílé tiskárně                                                              1,- Kč

Formát A3 na černobílé tiskárně                                                              2,- Kč

Formát A4 na barevné tiskárně                                                                3,- Kč

 

Laminování

Formát A 3                                                                                                        12,- Kč

Formát A 4                                                                                                          8,- Kč

Formát A 5                                                                                                          6,- Kč

 

Kopírování na datové nosiče

CD, DVD                                                                                                             10,- Kč/ks

Vlastní flash disk, CD, DVD                                                                         zdarma

 

Druhopis vysvědčení, tisk, opis, stejnopis vysvědčení.                    100,- Kč/ks

Druhopis Zápisového lístku                                                                          50,- Kč

Potvrzení originálu druhopisu                                                                     30,- Kč

Ověření správnosti na kopii                                                                          20,- Kč

 

Náklady na odeslání informací žadateli

Poštovné, telekomunikační a jiné poplatky                                          dle platných tarifů České pošty

 

Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hodinu a dále za každou další započatou hodinu                                                                                150,- Kč/hod

 

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy                                bezplatné

 

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

 

 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 1. Licenční smlouvy

 

Škola nemá žádné licenční smlouvy.

 

 

 1. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 (odkaz)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 (odkaz)

 

18. Směrnice pro kamerový systém na budově Měšťanská 21

Směrnice – kamerový systém M21

 

19. GDPR

Informace o zpracování osobních údajů COVID

Záznam o činnosti zpracování COVID žáci

Záznam o činnosti zpracování COVID zaměstnanci