Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Družina » Dokumenty a informace » Pravidla pro přijetí do školní družiny

Pravidla pro přijetí do školní družiny

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Základní škola Brno, Měšťanská 21, 620 00 Brno

 

Příloha č. 2 k Vnitřnímu řádu školní družiny

 

P r a v i d l a

 

pro přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině Základní školy Brno, Měšťanská 21,p.o.

 

 

  1. K pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině jsou přijímáni žáci
  2. stupně Základní školy Brno, Měšťanská 21, Brno do stanovené kapacity 170 žáků.

 

  1. Žáci se do školní družiny zařazují k  pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti

    na základě přihlášky, a to vždy nejdéle na dobu příslušného školního roku.  Vzor   

    zápisního lístku tvoří přílohu těchto pravidel.

 

  1. Přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině

(Zápisní lístek) přijímá škola po dobu celého školního roku. Přihlášky mohou zákonní zástupci předávat na budově Dvorecká 4 a Požární 1 vychovatelkám nebo na budově Měšťanská v kanceláři školy.

 

  1. Přihlášky doručené škole vždy v  době od 1. června do 25. srpna budou posuzovány

    společně. K pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině budou

    přijati žáci v pořadí podle data jejich narození, počínaje nejmladším žákem.  Seznam

    přijatých i nepřijatých žáků zveřejní škola na webových stránkách www.zsmestanska.cz a  

    na vývěskách všech školních budov nejpozději tři dny před začátkem školního    

    vyučování.

 

  1. Na místo uvolněné ve školní družině v průběhu školního roku bude přijat žák v pořadí

    nepřijatých žáků podle společně posuzovaných přihlášek podle bodu 4. shora.

 

  1. Žáci přihlášení k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině

    v průběhu školního roku budou přijímáni v pořadí doručených přihlášek, a to až do

    stanovené kapacity školní družiny.

 

  1. Tato pravidla byla projednána na pedagogické radě školy dne 14. 4. 2015 a jsou platná pro

     přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině 

     počínaje školním rokem 2015/2016.

 

 

 

V Brně dne 30. 4. 2015

PhDr. Božena Küfhaberová, PhD.

ředitelka školy

               .