Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Sdělení ředitele školy k zahájení nového školního roku

Sdělení ředitele školy k zahájení nového školního roku

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Milé děti, vážení rodiče.

Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal v novém školním roce.
Je mi nesmírným potěšením, že jsem se mohl téměř se všemi dětmi (6B a 9A promine, stavím se zítra ) osobně setkat a pozdravit je. Že se přes komplikace a neduhy počasí podařilo krásné zahájení pro prvňáčky. Že se tak zkrátka nedělo pod „rouškou“ monitorů a mailů, tak jako tomu bylo v převážné části druhého pololetí loňského školního roku.

V této souvislosti si dovolím ještě jednou sklonit hlubokou poklonu vám rodičům za to, jak jste celou tuto situaci zvládli. A zpětně také děkuji za vyplnění dotazníku, který byl pro mne velice přínosný a celému pedagogickému sboru velmi pomohl k vnímání distanční výuky. Dotazníkového šetření se do dnešního dne zúčastnilo téměř 50% z vás a ti z 90% procent hodnotili distanční výuku školy za velmi dobře zvládnutou. Toho si nesmírně vážíme. Jsme si samozřejmě vědomi i nedostatků, které se během distanční výuky z naší strany objevily. S těmito informacemi pracujeme a věřím, že pokud podobná situace ještě někdy nastane, jsme již připraveni mnohem lépe než 11. března 2020!

Jak již bylo popsáno výše, mám velkou radost z toho, že jsou děti ve škole, protože děti do školy patří a má to tak být. A protože jsem věčným optimistou, věřím, že to tak již zůstane. V minulých dnech a týdnech jsme však byli nuceni opět pracovat s Manuálem MŠMT s ohledem k opatřením v souvislosti s onemocněním Covid-19. Chtěl bych Vás jménem vedení školy ubezpečit, že škola respektuje všechny zákonné povinnosti tohoto Manuálu a řídí se jimi. Stejně tak se škola bude řídit doporučující částí Manuálu v míře, kterou nám dovolují organizační a prostorové možnosti. Manuál nám mimo jiné ukládá, že musíme mít přesně stanoveno, kdo a co kde uklízí, kde a jak jsou zajištěny oddělené místnosti pro žáky s podezřením na nákazu, jak bude probíhat školní stravování apod. Je toho ale mnohem více… Všechny tyto informace máme zpracovány a jsou v kanceláři školy k dispozici k nahlédnutí. Proběhla také metodická setkání pedagogického sboru ohledně učiva, sytému, jak se bude neprobrané učivo dobírat a jak budeme postupovat v hodnocení dětí. Na webu školy a na všech budovách visí informace o opatření pro vstup cizích osob a rodičů dětí do budovy. Prosím o respektování tohoto opatření.

Všechny další podrobnosti se dozvíte na třídních schůzkách, které se uskuteční podle plánu, dne 7. 9. v 16:00 na budovách (Dvorecká, Požární) a v 17:00 na budově Měšťanská.

Na druhou stranu bych chtěl říci, že v celém pedagogickém sboru panuje shoda na tom, že bychom byli rádi, aby školní rok probíhal v co největší míře tak, jak jsme zvyklí. Počítáme tedy s organizováním kroužků, stejně jako s kulturními akcemi, výlety apod. Budeme se snažit, aby se opatření co nejméně dotýkala dětí a vás rodičů (v závislosti na situaci a opatřeních, která pro nás jsou závazná). Budeme ale samozřejmě respektovat, pokud se z důvodů obav nebudete chtít těchto akcí účastnit.

Dovolte mi, abych závěrem svého sdělení vám, i nám popřál, ať je letošní školní rok náročný tím naším starým dobrým způsobem a ať nám do něj nevstupuje nic mimořádného.

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal – ředitel školy.