Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Směrnice ŠD

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Základní škola Brno, Měšťanská 21, 620 00 Brno

 

Příloha č. 1 k Vnitřnímu řádu školní družiny

 

Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu  neinvestičních nákladů ve školní družině

Tato směrnice určuje povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace (dále jen provozovatel).

 

Provozovatel stanovuje příspěvek tak, aby jeho výše nepřesáhla 30% průměrných neinvestičních nákladů vynakládaných provozovatelem na jedno dítě umístěné v tomto školském zařízení.

 

Výše příspěvku na jedno dítě umístěné ve školní družině činí 140,- měsíčně.

 

Neinvestiční náklady vynakládané provozovatelem jsou zejména náklady na energie ( voda, plyn, el. energie, náklady na odvoz odpadků, náklady na údržbu a opravy, vybavení školského zařízení apod.).

 

Povinnost plátce platit příspěvek trvá po celou dobu, kdy je dítě přihlášeno k docházce do ŠD a školské zařízení je v provozu. V případě nepřítomnosti dítěte v ŠD se příspěvek nevrací.

 

Příspěvek se platí bezhotovostním způsobem (nejlépe převodem na účet školy), kde musí být zabezpečeno oddělené sledování přijatých příspěvků.

 

Příspěvek je vybírán pololetně a plátce je povinen příspěvek platit vždy nejpozději do 15. dne druhého měsíce v daném pololetí.

 

V případě, že nepřítomnost dítěte ze zdravotních důvodů je delší než jeden měsíc, provozovatel na písemnou žádost plátce, doloženou potvrzením lékaře, promine platbu příspěvku za příslušné období.

Jestliže není dítě písemně odhlášeno z docházky do školní družiny, příspěvek se nevrací.

 

Pokud zjistí zákonný zástupce závažný důvod, aby dítě nepokračovalo v průběhu daného školního roku v zájmovém vzdělávání, informuje o této skutečnosti vedoucí vychovatelku. Zároveň podá písemnou žádost o ukončení zájmového vzdělávání ředitelce školy, která podle závažnosti uvedených důvodů rozhodne o vrácení příslušné částky uhrazeného příspěvku na ŠD.

 

Neuhradí-li plátce příspěvek do 5 dnů po splatnosti, může provozovatel vyměřit plátci penále ve výši 100% nezaplacené částky.

 

Opakované neplacení příspěvku je závažným porušováním provozu školského zařízení a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do školní družiny po předchozím písemném upozorněním plátce.

 

 

Tato směrnice nahrazuje původní směrnici ze dne 1. 6. 2015 a má platnost od 1. 9. 2017

 

 

 

Brno 30. 8. 2017                                                                               PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D. , ředitelka školy