Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Družina » Dokumenty a informace » Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠD

Vložil(a): Božena Küfhaberová

(Vnitřní řád ŠD byl vydán v souladu s ustanoveními § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon)

 

     I. Provoz a vnitřní režim zařízení

 

1.      Školní družina (dále ŠD nebo družina) je součástí Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvkové organizace.

2.      Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formami, které vymezuje vyhláška 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Družina se zaměřuje zejména na:

–                 pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost

–                 individuální práci s účastníky, zvláště vytváření podmínek pro rozvoj jejich nadání

–                 prevenci sociálně patologických jevů

–                 nabídku spontánních činností

–                 rekreační činnost

–                 přípravu na vyučování

3.      V družině je zřízeno 6  oddělení – 1., 2. a 3. na Dvorecké, 4. a 5. a 6. na Požární. Pět oddělení se naplňují do počtu nejvýše 30 účastníků, jedno do počtu 20 (ŠD 6 na Požární), celkový počet účastníků nesmí přesáhnout kapacitu školní družiny, která je 170 dětí.

4.      Družina je určena žákům 1. – 4. ročníku, výjimečně 5. ročníku.

5.      Zájmové vzdělávání v družině je poskytováno zpravidla za úplatu. Podmínky úplaty stanoví zvláštní směrnice – viz příloha č. 1 Vnitřního řádu ŠD.

6.      Pro svou činnost využívá družina prostory školních budov a přilehlou školní zahradu na Požární a vybavený dvůr na Dvorecké, popřípadě veřejně přístupná hřiště a parky v rámci obce.

7.      Provozní dobu ŠD stanovila ředitelka školy takto: ranní provoz 6:30 –7:40 hod, odpolední provoz 11:40 –16:30 hod, v pátek do 16.00 hod.

8.      Účastníci ranní družiny zazvoní u vchodových dveří do budovy na příslušný zvonek ŠD, kde si je vychovatelka převezme. Po převlečení v šatně samostatně přicházejí do ranní družiny. V 7:40 účastníci samostatně odchází do výukových učeben, kde zodpovědnost za ně přebírá dozorující učitel.

9.      Po skončení vyučování v 11:40 si účastníky ŠD přebírají vychovatelky jednotlivých oddělení družiny a přecházejí s nimi do svých kmenových tříd družiny a na oběd. Účastníci jsou poučeni o bezpečnosti a vhodném chování ve školní jídelně.

10.  Do 13.00 probíhají v družině relaxační a odpočinkové činnosti. Od 13:00 –14:00 probíhají v družině zájmové vzdělávací činnosti dané ŠVP pro ŠD, ty se mohou měnit podle ročních období, splňují psychohygienické požadavky odvozené od denního a týdenního biorytmu účastníků, dle možností mohou od 13:30 hod probíhat i venku. V čase do 13:30 je vhodné, aby si dle potřeby zákonní zástupci vyzvedávali své děti.

11.  V době mezi 14:00 a 15:00 probíhá relaxační a odpočinková činnost účastníků na školní zahradě, hřišti a v blízkém okolí školy formou pohybových aktivit. V případě nepříznivého počasí je v jednotlivých odděleních stanoven náhradní program. Účastníci se na tento pobyt venku převlékají v družině do sportovního oblečení, které je vhodné podepsat či jinak označit a je uloženo na vyhrazeném místě.

12.  Z organizačních důvodů je nutné účastníky vyzvedávat až od 15:00 do ukončení provozní doby (16.30 hod, v pátek 16.00 hod). V této době probíhá odpočinková činnost a je umožněna příprava na vyučování účastníkům 2., 3. a 4. ročníku se souhlasem rodičů. Účastníci 1. ročníků využívají k procvičení učiva pracovní listy a četbu. Děti v této době průběžně odcházejí domů. V případě osobního vyzvedávání účastníků ŠD zvoní zákonní zástupci na zvonky ŠD a čekají na své děti v prostorách k tomu určených.

13.  ŠD koordinuje svou činnost se školou tak, že umožňuje účastníkům ŠD působení na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou. Na zájmovou činnost – kroužky – účastníky ŠD přebírají osobně vedoucí kroužků od vychovatelů, a tím za ně přebírají zodpovědnost. Po ukončení kroužků předávají účastníky ŠD vychovateli daného oddělení. Na atletiku a keramiku odvádí vychovatelka účastníky na budovu Měšťanská podle předem stanoveného harmonogramu.

 

Provozní doba školní družiny na budově Požární
 

pondělí                       6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

úterý                           6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

středa                           6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

čtvrtek                          6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

pátek                          6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 00

 

 

Provozní doba školní družiny na budově Dvorecká
 

 

pondělí                       6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

úterý                           6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

středa                          6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

čtvrtek                         6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

pátek                          6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 00

 

  II. Přihlašování a odhlašování žáků, docházka

 

1.      Přijetí účastníka k docházce do družiny rozhoduje na základě písemné přihlášky ředitelka školy. Vyplněnou přihlášku odevzdá zákonný zástupce podle platných Pravidel.

2.      Účastníka nelze fyzicky předat žádné jiné osobě, pokud k tomu zákonný zástupce nedá písemný souhlas.

3.      Zákonní zástupci účastníka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky účastníka, způsob odchodu účastníka z družiny, kontakt na osobu, kterou je možno sehnat v případě, kdy účastníka nevyzvednou oprávněné osoby v provozní době ŠD. Tyto údaje jsou zaznamenány na Zápisním lístku.

4.      Odhlášení účastníka ze ŠD lze pouze písemnou formou potvrzenou zákonným zástupcem.

5.      Předem známou nepřítomnost účastníka ve ŠD oznámí zákonný zástupce písemně, ostatní nepřítomnost omluví zpětně. V žádném případě účastník nesmí opustit družinu bez podepsané omluvenky. Telefonické omluvenky ani SMS zprávy se nepřijímají, neboť nejsou doložitelné.

6.      V případě nevyzvednutí žáka do skončení provozu, kontaktuje vychovatelka zákonné zástupce nebo další osobu uvedenou na Zápisním lístku. V případě neúspěchu kontaktuje ředitelku školy nebo její zástupkyni. Podle §39 zákona 359 Sb. z roku 2000 o sociální ochraně dětí po vyčerpání všech možností (nenavázání telefonického kontaktu se zákonným zástupcem účastníka nebo náhradními zástupci účastníka uvedené v Zápisním lístku), bude účastník předán příslušné sociální pracovnici.

7.      Ředitelka školy má právo vyloučit účastníka z účasti na činnosti ŠD pro hrubé porušování řádu ŠD.

8.      Provoz družiny ve dnech ředitelského volna a prázdnin je zajištěn pouze v případě minimálně 10 zapsaných účastníků na den a 8 fyzicky přítomných. Případné odhlášení musí proběhnout 3 dny před plánovaným provozem. V opačném případě provoz družiny nebude. Zájem zjišťují vychovatelky 14 dní před ředitelským volnem.

9.      Každé pozdní vyzvednutí účastníka ze školní družiny po provozní době nebo po ukončení akce ŠD bude zaevidováno v Deníku pozdních odchodů s přesným časem a podpisem vyzvedávající osoby. V případě, že k tomu bude docházet opakovaně více jak třikrát, bude o tom informováno vedení školy. Po prověření důvodů může být účastníka vyloučen ze školní družiny.

10.  Pokud se koná ve ŠD mimoškolní akce, není možné v den konání této akce z organizačních důvodů vracet peníze a dělat změny v účasti účastníků. To lze pouze z důvodu nemoci – avšak minimálně 1 den předem. Nevrácené finance propadají ve prospěch účastníků příslušného oddělení.

 

 

III.          Pravidla pro přijímání pro přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině Základní školy Brno, Měšťanská 21, p. o.

 

 

a/ K pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině jsou přijímáni žáci 

    1. stupně Základní školy Brno, Měšťanská 21, Brno do stanovené kapacity 170 žáků.

 

b/ Žáci se do školní družiny zařazují k  pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti  

    na základě přihlášky, a to vždy nejdéle na dobu příslušného školního roku.  Vzor  

    zápisního lístku tvoří přílohu těchto pravidel.

 

c/ Přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině  

    (Zápisní lístek) přijímá škola po dobu celého školního roku. Přihlášky mohou zákonní zástupci 

    předávat na budově Dvorecká 4 a Požární 1 vychovatelce nebo na budově Měšťanská

    v kanceláři školy.

 

d/ Přihlášky doručené škole vždy v  době od 1. června do 25. srpna budou posuzovány

    společně. K pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině budou

    přijati žáci v pořadí podle data jejich narození, počínaje nejmladším žákem.  Seznam

    přijatých i nepřijatých žáků zveřejní škola na webových stránkách www.zsmestanska.cz a 

    na vývěskách všech školních budov nejpozději tři dny před začátkem školního   

    vyučování.

 

e/ Na místo uvolněné ve školní družině v průběhu školního roku bude přijat žák v pořadí 

    nepřijatých žáků podle společně posuzovaných přihlášek podle bodu 4. shora.

 

f/  Žáci přihlášení k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině  

    v průběhu školního roku budou přijímáni v pořadí doručených přihlášek, a to až do

    stanovené kapacity školní družiny.

 

g/ Tato pravidla byla projednána na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2017 a jsou platná pro

     přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině 

     počínaje školním rokem 2017/2018.

 

 

IV. Práva a povinnosti účastníků

 

1.       Účastníci mají právo

–                 účastnit se všech akcí pořádaných družinou

–                 na rozvoj své osobnosti v rámci činnosti ŠD

–                 vyjádřit se vhodnou formou k činnosti družiny.

2.       Účastníci mají povinnost řádně docházet do družiny.

3.       Účastníci nesmí opouštět bez vědomí vychovatelky družinu a její oddělení.

4.       Účastníci mají povinnost dodržovat řád družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

5.       Účastníci mají povinnost řídit se pokyny vychovatelky.

6.       Účastníci nesmí ničit svévolně vybavení a zařízení družiny, v případě úmyslného poškození zajistí zákonný zástupce náhradu škody.

7.       Účastník je povinen bezodkladně informovat vychovatele o jakémkoliv projevu šikany nebo diskriminace, nepřátelství, násilí. ŠD plně zajišťuje ochranu účastníků před rizikovým chováním.

8.       Účastníci se chovají ve družině tak, aby neohrozili zdraví své nebo zdraví svých spolužáků. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v průběhu pobytu ve družině, jsou účastníci povinni ihned ohlásit.

9.       Při zájmových činnostech a výchovách se řídí bezpečnostními předpisy pro dané místo. Účastníci jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy na začátku školního roku a v průběhu roku před každými vedlejšími prázdninami a akcemi mimo areál školy.

10.   Pokud dochází ze strany účastníka zájmového vzdělávání k opakovanému porušování povinností stanovených Vnitřním řádem, upozorní vedoucí vychovatelka zákonné zástupce. Pokud nedojde k bezodkladné nápravě, může ředitelka školy dotyčné dítě přeložit do jiného oddělení ŠD.

11.   Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školského zařízení.

 

 V. Práva a povinnosti zákonných zástupců

1.       Zákonní zástupci jsou zejména povinni

řádně vyplnit Zápisní lístek

–                 dokládat důvody nepřítomnosti účastníka v družině

–                 informovat vychovatelku o změně zdravotního stavu účastníka, změně tel. čísel

–                 respektovat ustanovení řádu školní družiny.

–                 uhradit včas úplatu za zájmové vzdělávání účastníka v družině v souladu se zvláštní směrnicí ředitelky školy

–                 veškeré oblečení účastníkovi podepsat, za nepodepsané nenesou vychovatelky odpovědnost

 

VI. Povinnosti vychovatelek

1.      vychovatelky vytvářejí ve školní družině klidné a tvořivé prostředí pro výchovu, vzdělávání, zájmovou činnost, hru a odpočinek účastníků. Jsou v plném rozsahu odpovědny za celkovou situaci v oddělení, které je jim svěřeno. Nestrpí uplatňování fyzického či psychického násilí mezi účastníky. Všímají si zdravotního stavu účastníků, dbají na dodržování hygienických návyků. Úzce spolupracují s třídními učiteli, problematické případy ihned konzultují.

2.      Vychovatelky vedou povinnou dokumentaci:          

–                 zápisní lístek

–                 docházkový sešit

–                 přehled výchovně vzdělávací práce

–                 činnost organizují v souladu s vypracovaným ŠVP pro ŠD

–                 zpracovávají celoroční plán a hodnocení činnosti

–                 vedou měsíční plány

–                 knihu úrazů

–                 sešit pozdních odchodů z družiny

3.      Vychovatelky seznámí zákonné zástupce s  Vnitřním řádem školní družiny na prvních třídních schůzkách v roce, zákonní zástupci seznámení podepíší a vyvěsí jej na přístupném místě ve škole.

4.      Vychovatelka informuje vedení školy o problémech v chování účastníkův oddělení nejméně před každou pedagogickou radou, v případě potřeby častěji.

 

Příloha: Směrnice o úhradě na školní družinu

 

Vnitřní řád ŠD byl projednán se všemi pracovníky školy na pedagogické radě 1. 9. 2017 a s jeho obsahem byli seznámeni všichni žáci a jejich zákonní zástupci.

 

Tento aktualizovaný Vnitřní řád ŠD byl vydán a vstupuje v platnost dne 1. 9. 2017

 

V Brně dne 1. 9. 2017                                                           PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D.

                                                                                                          ředitelka školy