Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Školská rada » Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 11. 5. 2016

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 11. 5. 2016

Vložil(a): Eva Čechová

 1. Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Lucie Kučerová, Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová,

Omluveni: pí. Vlčková a pí. Vintrlíková,

Účast mimo členy ŠR: pí. Küfhaberová – ředitelka ZŠ, p. Vecheta – zástupce ZŠ, p. Horák – předseda školské komise

Projednané body:

Školská rada požádala před konáním zasedání ŠR zástupce školy o dodání informací k níže uvedeným bodům. Zástupci školy byly odprezentovány tyto informace:

1)      statistika úspěšnosti žáků u přijímacích zkoušek na gymnázia

ročník přihlášených přijatých
5 10 5
7 3 1
9A 2 1
9B 1 0
9C 8 7

na střední školy bylo přihlášeno z 9. tříd 31 žáků a přijato 29, na učební obor přihlášeno 12 žáků a přijato 9.

Informace o počtech přihlášených a přijatých dětí jsou vždy součástí výroční zprávy, která je k dispozici na internetových stránkách školy.

2.) Plán na 6. ročníky školního roku 2016/2017:

 • 2 třídy běžné + 1 sportovní
 • současně známý počet žáků 31
 • rozdělení třídních učitelů zatím není definitivní

3.) Zahájení školního roku 2016/2017 – čtvrtek 1. 9. 2016

4.) Anketa z třídních schůzek na téma četnosti a formy třídních schůzek, hovorových hodin:

 • Odevzdáno 98 anketních lístků (celkový počet žáků vyššího ročníku je 273)
 • Nejlépe byl hodnocen systém hovorové hodiny pedagog & rodič & žák, druhý v pořadí klasické třídní schůzky a poté možnost individuálního pohovoru s učitelem, poslední místo hovorové hodiny bez žáka
 • Na vyšším stupni proběhl pilotní projekt hovorových hodin za účasti pedagog & rodič & žák a současně písemné slovní hodnocení žáka za jednotlivé předměty a sebehodnocení žáka. Kladný ohlas na tento projekt.
 • Členové ŠR se dotázali vedení školy, zda by tento systém slovního hodnocení nemohl probíhat i pro nižší stupeň.

5.) Anketa spokojenosti s družinami

Anketa proběhla jednak mezi rodiči na třídních schůzkách – většina zúčastněných rodičů vyjádřila spokojenost. Nespokojenost se projevila na budově Dvorecká v odděleních, kde je jedna třída dětí rozdělena do dvou oddělení družin.
Výsledky ankety dětí – děti hodnotily formou smajlíků – vesměs spokojenost.

6.) Budova Požární –
herní prvky na zahradě školní zahrady jsou od podzimu 2015 na základě revizního posouzení bezpečnosti mimo provoz. Nesplňují bezpečnostní kritéria. Vedení školy řeší nápravu.

7.) Plánovaný počet prvňáčků na školní rok 2016/2017

 • V současné době není ještě finální počet žáků (aktuálně 60 dětí), stále jsou řešeny odklady (2 v jednání). 8 odkladů již potvrzeno, 5 dětí, které absolvovaly zápis na naši školu, se rozhodly pro jinou.
 • Budou otevřeny 2 třídy prvního ročníku – A na Dvorecké a B na Požární

8.) Plánovaná Školní akademie

 • 28. června na Holaseckém hřišti
 • součástí bude vyhodnocení nejlepších žáků a jejich ocenění
 • kulturní program dobrovolné vystoupení žáků + sportovní soutěže na stanovištích
 • pan starosta požádal paní ředitelku o zaslání počtu oceněných žáků z důvodu poskytnutí darů za MČ

9.) Školní stravování – nějaký pokrok v plánování rekonstrukce kuchyně, nabídce dvou jídel?

V současné době na toto nejsou finance.
Pan starosta informoval o jednáních s náměstkyní primátora o zahrnutí této investice do rozpočtu města na příští rok
V současné době probíhají jednání o rozšíření učeben na ZŠ Měšťanská, zadán projekt, jehož finalizace bude koncem září. V září má být vypsán dotační titul, ze kterého by mohlo být toto rozšíření financováno. Bohužel nelze zahrnout investice na stravování.

10.) Pan starosta podal informace o připravované realizaci výměny elektroinstalace v celé budově ZŠ Měšťanská o letních prázdninách 2016.
Dále padla informace o probíhajícím výběrovém řízení na výměnu vstupních dveří na budově Požární.

11.) Informace o Krajské fotbalové akademii

 • Žádná zásadní změna dosavadního provozu školy pro žáky běžných tříd
 • Internát pro žáky akademie plánován v Komárově
 • Nutná rekonstrukce jídelny – podmínka pro stravování žáků akademie – řeší se
 • Do konce září musí být hotový projekt, osloven architekt Blažek, probíhají s ním jednání
 • Fotbalová akademie se nebrání spolupráci ani finančnímu zapojení
 • Pan učitel Janás se stane šéftrenérem FA a nebude dále zaměstnancem školy
 • Členy FA se mohou stát žáci od sedmé třídy

12.) Nová zástupkyně nižšího stupně

 • novou zástupkyní pro nižší stupeň se stane současná psycholožka paní Michaela Kašíková (aprobace na 2. stupeň)
 • předpoklad, že i nadále bude vykonávat f-ci psycholožky

13.) Paní ředitelka požádala ŠR o schválení nového školního vzdělávacího programu v termínu do konce června. Podklady zašle co nejdříve předsedkyni ŠR. ŠR přislíbila součinnost. Změnou bude rozšíření výuky angličtiny ve druhých ročnících, nové učební materiály, využívání interaktivních tabulí, učebních pomůcek dostupných na internetových stránkách vydavatele učebnic.

14.) Zástupci ŠR se dotazovali na současný stav asistentů na ZŠ a na začleňování dětí s asistenty do kolektivů tříd.

15.) Proběhla diskuse mezi ŠR a vedením školy o názorech některých rodičů na kvalitu výuky především na vyšším stupni, nespokojenosti s dostatkem mimoškolních aktivit, nespokojenosti s komunikací vedení školy s rodiči.

16.) ŠR doporučuje vedení školy založení oficiálních stránek školy na Facebooku a prostřednictvím tohoto moderního informačního kanálu průběžně a pravidelně informovat rodiče dětí o dění ve škole, o úspěších žáků atd. Umožnit tak veřejnosti vznášet dotazy a připomínky, a pak reagovat na jak na pozitivní tak negativní podněty a zvýšit tak povědomí o kvalitě vzdělávání na škole.

17.) Funkce současné členky ŠR – zástupkyně zákonných zástupců paní Ing. Bohumíry Benešové končí z důvodu § 167, bod 9 f) (odchodu syna ze ZŠ) k 30. 8. 2016. Jejím nástupcem bude od 1.9.2016 další z kandidátů s nejvyšším počtem získaných hlasů a to pan Jiří Polák.

18.) Vedení ZŠ požádalo pana starostu o dodání aktuálního Volebního řádu.

Zapsala: Lenka Smutná

Za ŠR schválila Barbora Navrátilová, předsedkyně ŠR