Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Školská rada » Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 18. 10. 2016

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 18. 10. 2016

Vložil(a): Eva Čechová

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 18. 10. 2016

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková,

Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Jiří Polák

Host – Bohumíra Benešová, předsedkyně Školní komise

Program jednání Školské rady

1. Projednání a schválení předložené Výroční zprávy za školní rok 2015/2016

Školské radě byla předložena k odsouhlasení Výroční zpráva za Školní rok 2015/2016. Školská rada ji schvaluje v předloženém znění.

2. Neinvestiční dotace pro rok 2017

Starosta informoval zástupce ŠR o přijaté žádosti o neinvestiční dotaci ZŠ pro rok 2017. Proběhla diskuse na toto téma.

3. Grantový program na podporu bezpečných cest do školy

Starosta informoval členy o možnosti zapojení do Grantového programu na podporu bezpečných cest do školy. Bylo navrženo se projektu zúčastnit z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti dětí na budově Požární. Bude vytvořena pracovní skupina. Byl osloven pan Polák na pozici zástupce dětí a rodičů do této pracovní skupiny, s čímž pan Polák ochotně souhlasil.

4. Zahradní slavnost školy (červen 2016)

Zástupci ŠR vyjádřili lítost nad nízkým počtem vystoupení jednotlivých tříd na jinak velmi zdařilé a navštěvované akci.

5. Školní komise

Předsedkyně Školní komise paní Bohumíra Benešová informovala přítomné o činnosti komise a proběhlých jednáních na téma užší spolupráce ZŠ a MŠ, např. využití sportovišť ZŠ. Dále je velkým tématem oblast předškolního vzdělávání – spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou – snaha o zapojení rodičů do předškolního vzdělávání dětí. Starosta zorganizuje úvodní schůzku se zástupci PPP.

6. Převádění dětí u budovy Požární

Pan starosta podal informaci o obnovení převádění dětí ráno a odpoledne proškolenou osobou.

Nově byla proškolena pro účely zástupu další osoba.

7. Dopravní hřiště Riviera Brno

Starosta předal pedagožkám tip pro vzdělávání žáků v oblasti dopravní výchovy – Dopravní hřiště

Riviera Brno. www.dopravnihristebrno.cz

8. Recepce na budovách Požární a Dvorecká

Starosta informoval přítomné o tom, že společně s ředitelkou školy budou v předstihu řešit s Úřadem práce další možnosti dotovaných míst na recepcích.

Info od ředitelky školy

Předsedkyně ŠR předala ostatním členům průběžně zasílané informace od ředitelky školy:

– Znovuzprovoznění herních prvků na zahradě budovy Požární

– Dočasné odstranění herních prvků na hřišti budovy Dvorecká z důvodu zahájení stavebních úprav dvora radnice

– Spolupráce se společností WOMEN FOR WOMEN a zajištění financování obědů pro 9 dětí ze sociálně slabších rodin

– Komplikace s dopravou na plavání 2. a 3. tříd, resp. její cenou. ŠR se zajímá o způsob řešení dopravy pro 2. pololetí a žádá paní ředitelku o zaslání informací.

10. Projekt modernizace kuchyně na budově Měšťanská

Starosta informoval o aktuálním stavu přípravy projektu.

11. Webové stránky školy

Členka ŠR poskytla zpětnou vazbu pro zástupce školy od některých rodičů, kteří ji oslovili s tím, že webové stránky školy jim nepřijdou zcela přehledné.

12. Z důvodu podnětů rodičů proběhla diskuse nad kompetencí učitelky nižšího stupně a vychovatelky školní družiny na budově Požární. Předsedkyně ŠR projedná osobně se zástupkyní pro nižší stupeň.

Zapsala: Barbora Navrátilová