Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Školská rada » Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 8. 6. 2017

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 8. 6. 2017

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Přítomní členové školské rady dle přiložené prezenční listiny

Program jednání Školské rady
1. Projednání změny organizace tříd od školního roku 2017/2018
Na základě záměru zřízení sportovních tříd na vyšším stupni ZŠ Měšťanská, který vedení školy prezentovalo rodičům žáků dne 5. 6. 2017 na třídních schůzkách, byla ŠR oslovena rodiči žáků se stížností na postup a prezentaci tohoto záměru.
ŠR nebyla vedením školy o výše uvedeném informována a domnívá se, že tímto mohlo dojít k procesnímu pochybení.
Z toho důvodu ŠR navrhuje podat podnět k projednání celé záležitosti ČŠI. Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 3