Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

Zápis z prvního zasedání Školské rady ze dne 17. 3. 2015

Zápis z prvního zasedání Školské rady ze dne 17. 3. 2015

Přítomní hosté: Božena Küfhaberová, Markéta Brázdová

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková, Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová

Program jednání Školské rady

 1. Složení školské rady

Ředitelka školy vzájemně představila nové členy školské rady.

Členy školské rady byli zvoleni:

 • Za rodiče: Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová
 • Za školu: Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková
 • Za zřizovatele: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná
  1. Průběh voleb do školské rady

 

Ředitelka školy členy školské rady seznámila s tím, že při volbách do školské rady došlo ze strany vedení školy k pochybení tím, že byla přijata kandidatura paní Biječkové. Paní Biječková je pedagogickým pracovníkem základní školy, proto dle Školského zákona (Zákon č. 561/2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb.) nemůže být zvolena za člena školské rady zákonnými zástupci. Paní Biječková požádala, po seznámení se s touto skutečností, o odstoupení a na její místo postoupila paní Štěpánková, která byla získaným počtem hlasů prvním náhradníkem z řad zákonných zástupců. Ředitelka školy přislíbila, že na webových stránkách školy bude rodiče o tomto pochybení informovat a zveřejní platné složení školské rady.

 1. Volba předsedy školské rady

Tajným hlasováním proběhla volba předsedy ŠR. Na předsedu školské rady byli navrženi dva kandidáti, a to Barbora Navrátilová a Lucie Kučerová. Hlasovalo všech devět přítomných členů, nikdo se nezdržel hlasování. Předsedkyní byla zvolena Barbora Navrátilová.

 1. Předání dokumentace

Bývalá předsedkyně ŠR Markéta Brázdová předala nové předsedkyni veškerou dokumentaci související s činností ŠR předešlého volebního období. Paní Brázdová byla upozorněna na skutečnost, že zápisy z jednání ŠR za rok 2014 nebyly zveřejněny na webových stránkách školy.

 1. Předání volebního řádu a jednacího řádu ŠR

Ředitelka školy předala předsedkyni ŠR stávající volební řád a Jednací řád ŠR. Stávající volební řád je neaktuální a je třeba ho novelizovat.

ŠR poděkovala ředitelce za organizaci prvního setkání rady a rozloučila se s ní i s paní Brázdovou.

 1. Diskuse členů školské rady

Následovala diskuse na téma fungování školy, sportovních tříd, spolupráce s jinými organizacemi, spolupráce s rodiči, zapojení školy do projektů, prezentace školy, personálního pedagogického obsazení, fungování na třech budovách a jejich provázanost, projektu stavby sportovní haly, mínění místní veřejnosti o škole, nespokojenosti rodičů, nedostatečné zajištění tělesné výchovy na nižším stupni, fungování cizích subjektů v rámci budov školy a další.

 

 1. Informace zástupců rodičů

Zástupci rodičů ŠR informovali zbylé členy o důvodech dlouhodobé nespokojenosti rodičů žáků navštěvujících školní družinu na budově Dvorecká. Konkrétní stížnosti se týkaly způsobu komunikace a nevhodného chování jak k žákům, tak k rodičům ze strany paní vychovatelky Milady Pokrutové.

 1. Stanovisko členů ŠR k dělení tříd pátých ročníků

Členové ŠR se shodli na velké nelibosti rodičů a žáků plynoucí z dělení tříd při přechodu na druhý stupeň ZŠ. Školská rada nesouhlasí s tímto opatřením, do budoucna žádá neprovádět rozdělení stávajících tříd a pokud by se toto opatření realizovalo, tak pouze z vážných důvodů a s předchozím souhlasem většiny rodičů žáků tříd, kterých se toto opatření dotkne.

 1. Školská beseda

Radomír Vondra informoval ŠR o připravované školské besedě, která se bude konat koncem dubna. Hlavním tématem besedy je připravovaný záměr zřízení Fotbalové akademie v MČ Tuřany. Členové ŠR přislíbili účast na této debatě. Přesný termín konání bude sdělen s dostatečným předstihem. ŠR žádá vedení školy o zajištění distribuce pozvánek na tuto besedu prostřednictvím deníčků žáků a webových stránek školy.

 1. Termín příštího jednání ŠR

ŠR se dohodla na dalším postupu své činnosti a svolala další jednání na 23. 4. 2015 v 17. 30 hod v prostorách školy.

Úkoly ŠR

 1. ŠR ukládá ředitelce školy připravit písemné vysvětlení svého pochybení při volbách do školské rady a s tím spojenou změnu složení členů ŠR. Toto vysvětlení předložit předsedkyni ŠR a poté toto vysvětlení zveřejnit na webových stránkách školy a v tuřanském zpravodaji. Stávající informace zveřejněná na stránkách školy dne 17.3. není dle ŠR dostačující a pochopitelná pro veřejnost.

Termín: do 24. 3. 2015

 1. ŠR ukládá ředitelce školy zveřejnit na webových stránkách školy chybějící zápisy z jednání ŠR za rok 2014.

Termín: do příštího zasedání ŠR

 1. ŠR ukládá zástupcům zřizovatele zajištění novelizace Volebního řádu.

Termín: do příštího zasedání ŠR

 1. ŠR ukládá ředitelce školy zaslat všem členům ŠR současný Jednací řád, a to v elektronické podobě.

Termín: do konce měsíce března 2015

 1. Členové ŠR do příštího zasedání projednají zaktualizovaný Jednací řád.

Termín: do příštího zasedání ŠR

 1. ŠR ukládá ředitelce školy zaměřit se na chování paní vychovatelky Pokrutové a zajímat se o názory rodičů. O výsledku informovat ŠR při jejím dalším zasedání.

Termín: do příštího zasedání ŠR

 1. ŠR žádá ředitelku o písemné sdělení, zda se v příštím školním roce plánuje dělení tříd při přechodu na druhý stupeň ZŠ včetně vysvětlení důvodů pro toto rozhodnutí.

Termín: na příští zasedání ŠR

 1. ŠR žádá ředitelku o předložení seznamu všech třetích osob včetně doložení právních vztahů, na jejichž základě tyto osoby využívají prostory školy a za jakých podmínek.

Termín: do příštího zasedání ŠR

 

Zapsala Barbora Navrátilová

Datum vložení: 17. 3. 2015 21:03
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2023 21:05
Autor: Správce Webu

Pro rodiče

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Spolupráce