Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 23. 4. 2015

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 23. 4. 2015

Přítomní hosté: pí. Šimková – první část zasedání, Božena Küfhaberová – závěr zasedání

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková, Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová

Program jednání Školské rady

 1. Budoucí prvňáčci 2015/2016
  Hostem zasedání školské rady byla paní Šimková, která písemně zkontaktovala členy školské rady z důvodu obav z vysokého počtu prvňáčků. Nejdříve jednala s paní ředitelkou, ale jednání jí nepřišlo vstřícné a nepřineslo odpovědi na její otázky.
  V rámci diskuse na toto téma předali zástupci školské rady paní Šimkové informaci o podaných odkladech, o úbytku prvňáčků z důvodu odchodu na jiné ZŠ. Do konce května mají rodiče možnost podat odklad a z toho důvodu není do tohoto termínu jasný konečný počet prvňáčků. Poslední známé číslo je 56 dětí. Pro tento počet dětí by byly otevřeny dvě třídy. Školská rada ujistila paní Šimkovou, že by v budoucnu v případě vyššího počtu dětí, zahájila jednání o možnosti otevření další třídy.
  Paní Šimková dále předala školské radě své postřehy, názory a náměty na zlepšení konání Dnů otevřených dveří, zápisů do prvních tříd. Zástupci ŠR z řad pedagogických pracovníků přednesou tyto náměty ostatním kolegům na pedagogické radě.
  Paní Šimková se s poděkováním rozloučila se členy ŠR.
 2. ŠR schválila nový jednací řád ŠR.
  Jednací řád byl předán ředitelce školy.
 3. Členové ŠR si zvolili místopředsedu.
  Navržena byla paní Gabriela Štěpánková, která byla jednohlasně zvolena.
 4. ŠR přivítala pí. Küfhaberovou na zasedání.
 5. ŠR vnímá jako potřebné, aby zákonní zástupce dětí byli vždy informováni o aktualitách týkajících se důležitých záležitostí jako např. odstoupení od slučování tříd při přechodu na vyšší stupeň, o počtu prvňáčků atd., a to např. prostřednictvím webových stránek školy. Absence informací vyvolává zbytečné dohady a informační šum mezi rodiči.
  Ředitelka školy přislíbila zveřejnit informaci o aktuálním stavu prvňáčků.
 6. ŠR požádala ředitelku školy, aby byl na webové stránky školy doplněn e-mailový kontakt na předsedkyni ŠR.
 7. ŠR předala ředitelce ZŠ připomínky k webovým stránkám školy, které nejsou pro návštěvníky příliš přehledné. Informace se hůř hledají. Chybí zde přehledné aktuality týkající se školních akcí. Navrhuje do lišty kalendáře vepsat vždy do příslušného dne akci, pokud se nějaká koná.
 8. ŠR se na základě přehledu nájmů prostor školy dotazovala ředitelky ZŠ na jednotlivé pronájmy, podmínky, výši provozních nákladů. Provozní náklady na 1 hodinu tělocvičny zkalkuloval zástupce vyššího stupně pan Vecheta na 90 Kč, náklady na učebny na 40 Kč. ŠR doporučuje zvážit, zda by nebylo vhodné ceny nájmů navýšit, zkalkulované režijní náklady se členům zdají být příliš nízké.
  Ředitelka ZŠ požádala, zda by nebylo možno změnit zřizovací listinu týkající se podmínek nájmů školských prostor – možnost uzavírat smlouvy na delší období než je jeden měsíc. R. Vondra přislíbil, že tuto připomínku na radnici projedná.
 9. ŠR považuje za důležité řešit omezenou kvalitu tělesné výchovy na nižším stupni z důvodu nedostatečných prostor pro TV. Řešení by přinesla výstavba sportovní haly, díky níž by se částečně uvolnila pro nižší ročníky kapacita stávající tělocvičny v budově Měšťanská přesunem hodin TV vyššího stupně do této haly.
 10. Zástupci ŠR otevřeně informovali ředitelku ZŠ o stížnostech rodičů na špatnou komunikaci s ní. Na nedostatečnou ochotu naslouchat jejich názorům, řešit jejich problémy, podat vysvětlení, na povýšené a arogantní jednání.
 11. ŠR upozornila na to, že není vhodné, aby při oficiálních prezentacích ZŠ probíhala prezentace komerčního subjektu hudební školy Yamaha. Na těchto akcích by měly být prezentovány dovednosti všech žáků školy pod vedením jejich učitelů.
 12. ŠR navrhuje zpřístupnit veřejnosti hřiště školy na budově Měšťanská v předem vymezené době. Podmínkou by byl dohled dospělé osoby, která by od zástupce školy hřiště oproti podpisu převzala a poté zase vrátila zpět. ŠR navrhne termíny a předá je ředitelce ZŠ, která projedná praktické provedení s personálem školy.
 13. Termín příštího jednání ŠR nebyl stanoven, bude svoláno dle potřeby.

Úkoly ŠR

 1. ŠR ukládá ředitelce školy zlepšit informovanost zákonných zástupů žáků o aktuálním dění na ZŠ – např. prostřednictvím webu školy.

Termín: průběžně

 1. ŠR ukládá ředitelce školy zveřejnit na webových stránkách školy kontakt na předsedkyni ŠR.

Termín: do týdne

 1. ŠR žádá ředitelku ZŠ o zprostředkování informací ze školení o ohledně změn školského zákona, jehož se má účastnit.

Termín: příležitostně na dalším setkání ŠR

Zapsala Barbora Navrátilová

Datum vložení: 23. 4. 2015 21:06
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2023 21:07
Autor: Správce Webu

Pro rodiče

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Spolupráce